Sympózium: 500 rokov reformácie na Slovensku

Dovoľujeme si Vás pri príležitosti historického výročia osláv reformácie pozvať na medzinárodné vedecké sympózium 500 rokov reformácie na Slovensku. Sympózium sa uskutoční v dňoch 12.-15. septembra 2017 v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK.


01. 02. 2017 19.37 hod.
Od: Mgr. Vlastislav Svoboda

Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského si Vás pri príležitosti historického výročia osláv reformácie dovoľuje pozvať na medzinárodné vedecké sympózium

500 rokov reformácie na Slovensku.

Sympózium sa uskutoční v dňoch 12. - 15. septembra 2017 v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK.

Program

Dňa 31. októbra 2017 si pripomenieme 500. výročie reformácie, ktorá sa začala vo Wittenbergu zverejnením 95 výpovedí proti odpustkovej praxi pochádzajúcich od Dr. Martina Luthera. Vzhľadom na to, že reformácia sa rýchlo udomácnila i na území dnešného Slovenska a odvtedy výrazne vplývala na duchovný, kultúrny, národný a spoločenský život, Vedecká rada EBF UK v Bratislave sa na svojom zasadnutí dňa 27. marca 2015 uzniesla, že si toto výročie pripomenieme zorganizovaním reprezentatívneho medzinárodného sympózia s názvom „500 rokov reformácie na Slovensku“.

Sympózium sme nazvali „500 rokov reformácie na Slovensku“, aby sme mohli pozvať široké spektrum odborníkov nad rámec oblastí cirkevných dejín, teológie a histórie. Chceme vytvoriť otvorený priestor pre predstavenie výskumu týkajúceho sa podstaty, recepcie a dopadu reformácie na duchovný, kultúrny, spoločenský a umelecký rozvoj Slovenska. Sympózium má byť ekumenicky otvorené, akademicky kritické, interdisciplinárne spájajúce.

Tešíme sa na Vašu účasť

Srdečne Vás pozdravuje


doc. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Dekan EBF UK

 


Der Dekan der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Comenius-Universität lädt Sie aus Anlass des historischen Jubiläums von Luthers Thesenanschlag zu einem internationalen wissenschaftlichen Symposium ein


500 Jahre der Reformation in der Slowakei.

Das Symposium findet vom 12. bis zum 15. September 2017 an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Comenius-Universität statt.

Programm

Am 31. Oktober 2017 erinnern wir uns an das 500-jährige Reformationsjubiläum. Die Reformation begann in Wittenberg mit der Veröffentlichung der 95 Thesen Dr. Martin Luthers gegen die Ablasspraxis. Sie etablierte sich im Gebiet der heutigen Slowakei schnell und prägte seitdem markant das geistliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben. In Bezug auf die Reformation, entschloss sich der Wissenschaftliche Rat der Evangelisch-Theologischen Fakultät während einer Sitzung am 27. März 2015, dass wir anlässlich des Jubiläums ein internationales wissenschaftliches Symposium „500 Jahre der Reformation in der Slowakei“ organisieren möchten.

Das Symposium trägt den Titel „500 Jahre der Reformation in der Slowakei“, damit wir ein breites Spektrum an Spezialisten auch außerhalb des Rahmens der Kirchengeschichte und der Theologie einladen können. Hiermit möchten wir einen offenen Raum für die wissenschaftlichen Forschungsperspektiven bezüglich des Kerns, der Rezeption und der Einflüsse der Reformation auf die geistliche, kulturelle, gesellschaftliche und künstlerische Entwicklung der Slowakei schaffen. Das Symposium ist ökumenisch offen, akademisch kritisch und interdisziplinär verbindend.

Wir würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen

Herzlich Grüßt Sie


Doz. Lubomir Batka, Dr. theol.

Dekan der EBF UK

 

 

The Dean of the Evangelical Lutheran Theological Faculty of the Comenius University in Bratislava is pleased to invite you to the international scientific symposium on the occasion of the significant reformation jubilee

500 years of Reformation in Slovakia.

The symposium will take place on September 12 -15, 2017 on the premises of the Evangelical Lutheran Theological Faculty of the Comenius University in Bratislava under the auspices of the president of the Slovak Republic Mr. Andrej Kiska.

Program

On October 31, 2017 we shall commemorate the 500th year jubilee of the Reformation, which was initiated in Wittenberg when Dr. Martin Luther publicly posted his 95 Theses, the Disputation on the Power of Indulgences. Considering the fact that the Reformation quickly spread out to the territory of contemporary Slovakia and has had significant influence on the spiritual, cultural, national and societal life ever since, the Scientific Council of the Evangelical Lutheran Theological Faculty of the Comenius University in Bratislava (ELTF CU) on its meeting on March 27, 2015 decided that this jubilee will be commemorated at our institution by an international symposium with the following title: “500 Years of Reformation in Slovakia”.

We chose the above mentioned title with the intent to invite a wide spectrum of experts who would not be traditionally limited only to the fields of church history, theology and history. We would like to create an opportunity for all experts to present their research pertaining to the nature, reception and the impact of the Reformation on the spiritual, cultural, societal and artistic development of Slovakia. This symposium is aimed to be ecumenically open, academically rigorous and interdisciplinary.     

 

We are looking forward to your attendance and participation

Sincerely Yours

Assoc. Prof. Ľubomír Batka, Dr.theol.

Dean of ELTF CU