Študijné oddelenie EBF UK

Kontakt:

Jana Mokošová - študijná referentka

e-mail: mokosova@fevth.uniba.sk

tel.: +421 2 20667159

(VoIP):  14 159

 

Mgr. Vlastislav Svoboda - správca AIS2, webmaster a pracovník knižnice

e-mail: svoboda(at)fevth.uniba.sk

tel.: +421 2 20667150

 

UPOZORNENIE: 

Vážení študenti,

študijné oddelenie bude v dňoch 19. 11. 2015 - 20. 11. 2015 a dňa 30. 11. 2015 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte prodekana pre vzdelávaciu činnosť.

ÚRADNÉ HODINY:

Utorok  9:00 - 11:30 | 13:00 - 15:00

Štvrtok 9:00 - 11:30 | 13:00 - 15:00

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE!!! 

(tu si môžete stiahnuť aktuálne tlačivá a potvrdenia napr. na uznávanie predmetov) 

STYK S VEREJNOSŤOU

EBF UK v rámci správnej agendy a dožiadaní občanov vo veciach potvrdení doby štúdia,získania kópií vysvedčení o štátnej záverečnej skúške, výpisov zo študijných plánov a výpisov študijných výsledkov vybavuje absolventov i poslucháčov na základe písomnej žiadosti.

Žiadosť je potrebné zaslať na poštovú adresu EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava alebo e-mailom na  adresu: mokosova(at)fevth.uniba.sk.

Všetky žiadosti musia obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko
 • rodné priezvisko
 • dátum a miesto narodenia
 • fakulta, na ktorej žiadateľ študoval
 • rok ukončenia štúdia
 • dôvod žiadosti
 • poštová adresa, na ktorú treba zaslať žiadaný výpis študijných výsledkov

Poplatky za vystavenie dokladov hradí žiadateľ v súlade s platnou smernicou rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave, v aktuálnom akademickom roku.

Identifikačné údaje prijímateľa:

 • bankovým prevodom/ internetbanking na
  číslo účtu: 7000084613
  kód banky: 8180
  variabilný symbol: 159
 • do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko žiadateľa

V prípade bankových prevodov zo zahraničia treba uviesť nasledovné údaje:

 • číslo účtu vo formáte IBAN: SK2281800000007000084613
 • Swiftová adresa banky: SUBA SK BX
 • adresa sprostredkujúcej banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy č. 1, 829 90 Bratislava
 • názov príjemcu: UK v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava
 • do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko žiadateľa

Žiadosti na stiahnutie

Ďalšie informácie poskytne oddelenie študijných vecí EBF UK     

Tel. číslo: +421 2 20667 159

E-mail: mokosova(at)fevth.uniba.sk 

Na základe príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2010 zo dňa 13. januára 2010 o vydávaní odpisov diplomov, prechádza z pôsobnosti Oddelenia študijných veci Rektorátu UK do pôsobnosti Archívu UK:

 • agenda spojená s vydávaním odpisov vysokoškolských diplomov bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia
 • agenda spojená s vydávaním odpisov diplomov o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku
 • agenda spojená s vydávaním potvrdenia o oprávnení používať akademický titul "magister".

 

INFORMÁCIA O SPOPLATNENÍ NEPREVZATÝCH DOKLADOV

Na základe Vnútorného predpisu  č. 4/2010 - Smernice rektora UK, sú všetci absolventi fakulty povinní najneskôr do 20. decembra príslušného kalendárneho roka si prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, špecializačná skúška, dodatok k diplomu). Ak si ich príslušní absolventi študijných programov neprevezmú, bude vydanie dokladov o absolvovaní štúdia po tomto dátume spoplatnené sumou 10 € za každý, aj začatý mesiac (ods. 1 a ods. 2 článku 7 smernice), ktorú zaplatí absolvent do pokladne UK.

 

UZNÁVANIE ROVNOCENNOSTI DOKLADOV O VZDELANÍ

Všetko potrebné nájdete TU.