doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.

Pedagogická činnosť

Gréčtina (koiné)

Biblospyt Novej zmluvy

Etika Novej zmluvy

New Testament Ethics

Exegéza Novej zmluvy – synoptické evanjeliá

Život Ježiša

Teológia Novej zmluvy – Ježišova teológia

Vedecká práca

Výskum v oblasti novozmluvnej etiky, ekumeniky a medzináboženského dialógu.

Primárna oblasť výskumu: Podoby a funkcie cirkvi podľa novozmluvných textov.

Aktuálne Projekty

Theologie der Diaspora (Teológia diaspory) – medzinárodný výskumný projekt Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Europa (GEKE) v spolupráci s Theologische Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Nemecko. (Obdobie 2014 – 2017, spoluriešiteľ.)

Doterajšie Projekty

Projekt „Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi“, realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora  a ochrana ľudských práv a slobôd (LP/2012) (obdobie 2012 – 2013). Vedúci projektu.

Projekt VEGA š. 1/0107/10 s názvom „Pavol ako paradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej spoločnosti“ (obdobie 2010 – 2011, zástupca vedúceho projektu) . Vedúci projektu: doc. Mgr. František Ábel, PhD.

Prehľad významných publikácií

· Národ a národy vo zvesti Ježiša Krista
In: Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi. - ISBN 978-80-223-3432-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 87-113 [1,77 AH]

· Prayer: An Instrument for Strengthening the Unity of Christians
In: Ecumenical Review. - Vol. 59, No. 4 (2007), s. 437-444

· The Function of PNEUMATIKA, CHARISMATA, DIAKONIAI and ENERGEMATA in the Church according to 1Cor 12
In: SACRA SCRIPTA. - Vol. 12, No. 4 (2014), s. 137-147

· Ökumenische Zusammenarbeit als Zeichen der Reife ein Beitrag zur Erfassung der Geschichte der slowakischen Ökumene
In: Donauwellen : zum Protestantismus in der Mitte Europas. - ISBN 978-3-85073-787-6. - [Wien] : Evangelischer Presseverband in Österreich, 2012. - S. 273-286

· Pavlovská syntagma εν Χριστω v novšom teologickom výskume
In: Új szempontok az újszövetségi kristológiában. - ISBN 978-80-968727-5-6. - Komárno : Reformovaná teologická fakulta Univerzity Jánosa Seleyho a Teologická akadémia J. Kalvína, 2014. - S. 50-63

· Olive tree parable (Roman 11:13-21) as solution of multicultural relations in the Church of Rome = Podobenstvo o olive (R 11:13-21) ako riešenie multikultúrneho vzťahu v cirkevnom zbore v Ríme
In: The mission of Paul and the multicultural society. - ISBN 978-80-223-2969-9. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 94-98 / S. 99-103

· Justification as a gate to reconciliation of Jews and Gentiles an exegetical study of Romans 4:23-5:2 / Ondrej Prostredník
In: Justification according to Paul : exegetical and theological perspectives. - ISBN 978-80-223-3174-6. - Bratislava : Comenius University, 2012. - S. 55-62

Vzdelanie

(2015) Habilitácia v odbore „evanjelická teológia“ (2.1.14) na Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Téma habilitačnej práce: „Cirkev ako charizmatické spoločenstvo podľa 1K 12“.

(2000 – 2005) Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, externé doktorandské štúdium (PhD.), odbor „evanjelická teológia“. Téma dizertačnej práce: „Cirkev ako KOINÓNIA u Pavla“.

(1982 – 1987) Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave.

Študijné pobyty: 

Študijný pobyt na Lutheran Theological Seminary in Philadelphia, USA, (1992)

Študijný pobyt na Karl-Marx Universität, Leipzig, Sektion Theologie, (1985 – 1986)