Spolok J.M. Hurbana

,,My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“

(Ľ. Štúr v liste J. M. Hurbanovi z roku 1853)

 

V súčasnosti je spolok Jozefa Miloslava Hurbana slobodným združením študentov, ktoré sídli v budove Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi jeho aktivity patrí najmä organizovanie celofakultných podujatí a vydávanie časopisu Evanjelický teológ, ktorý je odosielaný do cirkevných zborov na Slovensku. Jeho predsedníčka je Monika Kamasová, študentka tretieho ročníka ES v bakalárskom stupni. Má vyše 20 členov. Členovia spolku využívajú miestnosť spolku, môžu organizovať rôzne podujatia a podieľať sa na tejto práci. Na podujatiach, ktoré spolok organizuje členovia platia menšie vstupné ako ,,nečlenovia“. Snažíme sa vytvárať také aktivity, aby členovia videli, že ich vstup do spolku mal zmysel, aby sa im tých päť eur, ktoré obetovali na členské, nejakým spôsobom vrátilo. Medzi naše terajšie aktivity patrí každoročná Vianočná kapustnica, grilovačka, tohtoročný Lutherfest, Fakultný majáles, Filmový večer, Šachový turnaj a iné. Prezradím, že tento rok chystáme opekačku na Kolibe a Fakultný majáles. Verím, že nám Pán Boh tieto aktivity požehná a pomôže pri náročnej práci.    

Cieľom spolku Jozefa Miloslava Hurbana, ako i po iné roky, je vzájomná spolupráca študentov, pedagógov, zamestnancov a priateľov EBF UK, ktorej poslaním je tvoriť spoločenstvo prostredníctvom rôznorodých aktivít, ktoré napomáhajú rozvoju a budovaniu spoločenstva aj individuálneho rastu. Veď to je aj hlavný dôvod prečo existuje – mal by vyzývať a dopomôcť študentom teológie, diakonie a učiteľstva k tomu, aby sa odvážili publikovať a tak na verejnosti prezentovať svoje práce myšlienky – svoje nadanie. Spolok Jozefa Miloslava Hurbana je tu prednostne pre študentov EBF UK, ale rozhodne nie iba pre nich. Chce uvítať aj širšiu evanjelickú verejnosť. Tak neváhaj, príď a zaži to s nami! J

Monika Kamasová

Stanovy SJMH

 

Funkcionári SJMH

 

Predsedníctvo:

Monika Kamasová, predseda

Emil Hankovský, pokladník

Referenti:

Mgr. Štefan Panuška, referent pre vedu, výskum, fundraising a zahraničie

Mgr. Martin Kováč, referent pre ekumenické vzťahy

Mgr. Radim Pačmár, referent pre historické bádanie

Pavol Švec, referent pre styk s verejnosťou

JUDr. Martin Turčan, PhD., referent pre legislatívu

Výbor:

Monika Kamasová

Emil Hankovský

Mgr. Štefan Panuška

Mgr. Martin Kováč

Mgr. Radim Pačmár

Pavol Švec

JUDr. Martin Turčan, PhD.

Časopis Evanjelický teológ:

Emil Hankovský, šéfredaktor