Dekan

<output>doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.</output>

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

E-mail: batkafevth.uniba.sk

Tel.:  0911 930 484

         02/206 67 180

 

<output>

0911 930 484

02/206 67 118

</output>

<output>

0911 930 484

02/206 67 118

</output>

 

Od 2011 – dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského

Od 2005 – člen Etickej komisie pri Ministerstve zdravotníctva SR

Od 2004 – odborný asistent na Katedre systematickej teológie, EBF UK

2004 - 2011 – kaplán a zborový farár v ev. a. v. cirkevnom zbore ECAV na Slovensku vo Sv. Jure

2004 – promócia „dr. theol.“ na Eberhard – Karls Universtität Tübingen

2002/2003 – hosťujúci docent na Roanoke College, USA

2000 - 2004 – Doktorandské štúdium na Eberhard – Karls Universtität Tübingen. Výskumný pobyt na Concordia Seminary, St. Louis, USA. Štipendiát Friedrich Ebert Stiftung

1998 – Ordinácia ECAV na Slovensku

1992 - 1998 – Štúdium na EBF UK, študijné pobyty: Eberhard – Karls Universtität Tübingen, Luther Seminary St. Paul, Menighetsfakultet Oslo

1974 – narodený v Košiciach

 

Publikácie

-  „Jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen.“ Wo begegnen sich Theologie und Gesellschaft? In : J. Schroeter, Die Rolle der Theologie in Universität, Gesellschaft und Kirche, Ev. Verlagsanstalt, Leipzig, 2012, s. 85-94.

-  Law and Gospel /L. Batka, Anna Marie Johnson/ In : T&T Clark Companion to Reformation Theology, ed. D. M. Whitford, New York 2012, s. 72 – 86.

-  Nie je úrad ako úrad. Evanjelické chápanie cirkevného úradu, In : V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila, Bratislava : EBF UK, 2010, s. 108-115.

-  Zákon a evanjelium : hermeneutický kľúč Martina Luthera, In : Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho, Bratislava : Univerzita Komenského, 2010, s. 116-123.

-  Jann Hus´theology in a Lutheran context, In : Lutheran Quarterly, Roč. 23, č. 1 (2009), s. 1-28.

-  Chalcedon revisited : what does this catholic doctrine teach us? In : Christliche Traditionen zwischen Katholizität und Partikularität / Christian traditions between catholicity and particularity., Frankfurt am Main : Otto Lembeck, 2009 s. 101-116.

-  Je embryo osoba? Učenie o dedičnom hriechu ako východisko pre teologickú antropológiu, In : Argumentácia v bioetike, Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009 s. 151-170.

-  Patrí teológii miesto na unvierzite? O vedeckosti teológie, teologickosti viery a vierohodnosti vedy, In: Vzťah vedy a náboženstvá, Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2008 s. 151-165.

-   Dôstojnosť človeka. Má táto kategória normatívnu hodnotu pre bioetiku? In : Bioetické výzvy pre filozofiu, Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008 s. 42-58.  

-   Liturgické dianie v službách Božích ako interakcia medzi Bohom a človekom, In : Teológia evanjelických služieb Božích, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008 s. 50-72.

-   Božie slovo ako vzor a zdroj ľudského života s Bohom : vzťah kristologie a soteriológie, In : Teologická reflexe, Roč. 13, č. 1 (2007), s. 32-45.

-   Peccatum radicale, Eine Studie zu Luthers Erbsündenverständnis in Psalm 51, Frankfurt a. Main, Peter Lang  2007,  279 s.

-   „Does the Lutheran Church Have a Future? An Affirmation by a Central – European Lutheran“, In : Dialog, A Journal of Theology, vol. 45:2/2006, s. 143-151.

-   „Weshalb rennt Adam? Luthers Lehre von „peccatum radicale“ im Spiegel des Bildes „Gesetz und Evangelium“ von Lucas Cranach d.Ä.“ In : Luther between Present and Past. Studies in Luther and Lutheranism. Hg. Ulrik Nissen, Anna Vind, Bo Holm & Olli-Pekka Vainio, SLAG 55, Helsinki: Luther-Agricola-Gesellschaft 2004, s. 151 - 173.

-   Preklad knihy: Bayer, Oswald: Aus Glauben leben. Über Rechtfertigung und Heiligung, Stuttgart 1990, do slovenčiny s názvom: Život z viery. O ospravedlnení a posvätení, Polárka 2000.