Tiráž/Masthead

Tiráž

Testimonia Theologica vydáva Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bartókova 8, 811 02 Bratislava 1. Vychádza na základe rozhodnutia Akademického senátu EBF UK zo 17. októbra 2007 minimálne dvakrát za rok. Posledná aktualizácia každého zväzku je vyznačená na úvodnej strane a každého príspevku v obsahu vydania.

Predseda redakčnej rady: ThDr. Dávid Benka, PhD.   

Výkonný redaktor: Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Technický redaktor: Mgr. Vlastislav Svoboda

 

Príspevky sú chránené v zmysle zákona o autorských právach.

© 2007 - 2017 Testimonia Theologica

ISSN 1337-6411

Masthead

Testimonia Thologica are published by the Evangelical Theological Faculty of the Commenius University, Bartókova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia. The journal has been established on the basis of the decision of the Academic Council of the Evangelical Theological Faculty of the Commenius University on October 17, 2007 and appears in at least two volumes a year. The last actualization of a volume is presented on the front page and the last actualization of a contribution is stated in the content of an edition.

Chairman of the Editorial Committee: ThDr. Dávid Benka, PhD.

Chief Editor: Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Technical Editor: Mgr. Vlastislav Svoboda

 

© 2007 - 2017 Testimonia Theologica

ISSN 1337-6411