10. výročie vedeckého časopisu Testimonia Theologica


05. 04. 2017 15.58 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, čitatelia časopisu Testimonia Theologica,

dovoľte mi, aby som Vám v mene predsedníctva redakčnej rady, pána prodekana ThDr. Dávida Benku, PhD., oznámil, že teologický recenzovaný časopis Testimonia Theologica oslavuje v roku 2017 od svojej prvej publikácie výnimočné 10. výročie. Počas 10 ročnej histórie nášho fakultného časopisu bolo do dnešného dňa publikovaných 131 vedeckých článkov a 29 recenzií z pera 60 domácich a zahraničných odborníkov v 17 číslach.

Už od samotného počiatku badať enormný záujem prispievať a obohacovať vedecké kruhy pestrosťou tém, perspektív a metód. 

Verím, že nasledujúce desaťročie bude predstavovať opäť značný prínos pre teologickú vedu. K tomu prajem všetkým Božie požehnanie, vytrvalú silu, neoblomnú nádej, vedeckú húževnatosť, aby sme spoločne mohli napĺňať a uskutočňovať vízie EBF UK a jej časopisu Testimonia Theologica.

Napokon rád by som Vás na záver v mene predsedníctva časopisu srdečne pozval k prezentovaniu Vašej vedeckej činnosti v recenzovanom teologickom časopise Testimonia Theologica. 

Výsledky Vašej vedeckej činnosti by sme chceli sprostredkovať širokej verejnosti, čomu slúži najmä dostupnosť článkov zverejnených na fakultnej stránke v sekcii → Veda, → e-zine Testimonia Theologica.


Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


S úctou


Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Výkonný redaktor Testimonia Theologica