Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Posledná rozlúčka s prof. Igorom Kiššom

Posledná rozlúčka s Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom, bývalým dlhoročným pedagógom a dekanom našej fakulty sa uskutočnila 27. januára 2018.


19. 01. 2018 09.49 hod.

Dňa 15.1.2018 nás opustil bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš. Posledná rozlúčka sa uskutočnila v sobotu 27. januára 2018 o 10.00 hod. vo Veľkom evanjelickom chráme Božom na Panenskej ulici v Bratislave.

Prof. Igor Kišš sa narodil 21. júla 1932 v Uhrovci. Bol farárom v Bzinciach pod Javorinou, Petržalke, Šahách a vo Veľkých Levároch. V roku 1980 sa stal docentom na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte. O sedem rokov neskôr ho vylúčili zo školy a mal zákaz publikovať.

Po páde komunizmu pôsobil ako vedúci Katedry systematickej teológie EBF UK (1991-1996) a dekan EBF UK (1997-2003). Bol odborníkom na Martina Luthera, dogmatiku a etiku.

Bol autorom koncepcie evanjelických bilingválnych gymnázií na Slovensku.

V roku 1997 bol inaugurovaný za profesora teológie. Bola mu udelená zlatá medaila Univerzity Komenského a rakúsky prezident Thomas Klestil mu v roku 2004 udelil Čestný kríž 1. triedy za vedu a umenie. V r. 2013 mu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici udelila čestný doktorát (Dr.h.c.). Zaslúžil sa o historické spracovanie evanjelickej sociálnej etiky, reorganizáciu evanjelického školstva a vybudovanie evanjelickej vojenskej pastoračnej služby na Slovensku. Etiku prednášal na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v rokoch 1997 – 2006, kedy odišiel na dôchodok. 

Vo svojej tvorbe vychádzal predovšetkým z nemeckej luteránskej teológie, najmä z diela Dr. Martina Luthera. Bo autorom početných publikácií, ako je Sociálna etika, Dogmatika či Ježišova kázeň na vrchu v živote kresťana, a odborných článkov.