Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce Mgr. Mariána Kaňucha

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať dňa 13. júla 2018 o 14:00 hod. na EBF UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, miestnosť č. 268 – zasadacia miestnosť VR EBF UK.


27. 06. 2018 10.55 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 40 ods. 10 Vnútorného predpisu č. 20/2017 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 až 3 (ďalej len „študijný poriadok“), pozývam Vás na

obhajobu dizertačnej práce Mgr. Mariána Kaňucha

v študijnom odbore evanjelická teológia

na tému

Zakladanie cirkevných zborov ako výzva pre evanjelickú misiológiu“.

 

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať  dňa 13. júla 2018 o 14:00 hod. na EBF UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, miestnosť č. 268 – zasadacia miestnosť VR EBF UK.

 

Oponenti dizertačnej práce: prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

                                                   prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

                                                   doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.

 

Školiteľ dizertačnej práce: Dr. h. c . prof. ThDr. Július Filo.

 

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 159 (študijné oddelenie EBF UK v Bratislave).

 

S úctou

                                                                                 

     Mgr. Milan Jurík, PhD.

               dekan