Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Promócie absolventov EBF UK

Slávnostná promócia absolventov sa uskutoční dňa 9. júla 2018 o 17:00 hod. v Aule UK na Šafárikovom námestí v Bratislave.


29. 06. 2018 09.32 hod.

Neúčasť na promócii je nutné nahlásiť na študijné oddelenie EBF UK.

V stanovený deň promócií sa prosím dostavte do Auly UK, hodinu pred termínom slávnostnej promócie a samozrejme požiadavkou je, aby ste prišli na túto slávnostnú udalosť v spoločenskom oblečení. Absolventi, ktorí sa nezúčastnia nácviku slávnosti, nebudú môcť byť v stanovenom termíne slávnostne promovaní.

Dress code:

Slávnostná promócia je akademickým obradom a má svoje pravidlá.

Absolventi musia mať slávnostné formálne oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti výnimočnosti promócie. Slávnostné formálne oblečenie je podmienkou účasti na promócii.

Pre absolventov je povinný oblek/nohavice a sako a košeľa s viazankou a zavreté formálne topánky.

Pre absolventky sú to šaty alebo kostým (vhodnejšia je tmavá farba, osobitne na magisterské promócie) a formálne topánky. Vylúčené a nevhodné je oblečenie s odhalenými ramenami, sukne kratšie ako 10 cm nad kolená, hlboké výstrihy, lesklé, alebo priehľadné materiály.

Každý promovaný študent dostane pred promóciou pri zápise do matriky 4 lístky zadarmo a ostatné si môže podľa potreby dokúpiť (cena 1 €/lístok) v deň promócie pred Aulou UK.

Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

V prípade, že sa absolvent nemôže z vážnych dôvodov dostaviť na slávnostnú promóciu doklady si môže prevziať koncom augusta na OŠV RUK v úradných hodinách.

V čase trvania promócií (od 26. júna 2018 – 20. júla 2018) sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú.

Na základe aktuálnej smernice rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb, sú všetci absolventi fakulty povinní najneskôr do 20. decembra príslušného kalendárneho roka si prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Ak si ich absolventi študijných programov neprevezmú, bude vydanie dokladov o absolvovaní štúdia po tomto dátume spoplatnené sumou 10 € za každý, aj začatý mesiac, ktorú zaplatí absolvent do pokladne UK.