Svoju dizertačnú prácu obhajuje Mgr. Adriána Biela

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce Mgr. Adriány Bielej v študijnom odbore evanjelická teológia na tému „Antropológia v evanjelickej teológii a rodových štúdiách. Porovnanie a kritické zhodnotenie.“


01. 06. 2017 13.11 hod.

                
Vážené dámy, vážení páni,

v súlade s ustanovením § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 40 ods. 10 Vnútorného predpisu č. 8/2015 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (ďalej len „študijný poriadok“), pozývam Vás na

obhajobu dizertačnej práce Mgr. Adriány Bielej

v študijnom odbore evanjelická teológia

na tému

Antropológia v evanjelickej teológii a rodových štúdiách.
Porovnanie a kritické zhodnotenie.

Obhajoba dizertačnej práce sa bude konať  dňa 19. júna 2017 o 10:00 hod. na EBF UK
v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, miestnosť č. 268 – zasadacia miestnosť VR EBF UK.

Oponenti diizertačnej práce:   prof. ThDr. Dušan Ondrejovič, doc. ThDr. Peter Gažík a Ota Halama, Th.D.

Školiteľ dizertačnej práce: doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

V prípade, že máte záujem o skúmanú problematiku, s dizertačnou prácou sa môžete bližšie oboznámiť v úradných hodinách na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, Bartókova 8, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 251 (sekretariát dekana EBF UK v Bratislave).

 

S úctou

                   doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

                                      dekan