Mgr. Mgr. Marek Neština, PhD.

Pedagogická činnosť

V letnom semestri akademického roka 2015/2016:

Filozofia náboženstva, štvrtok, 14:00 – 15:40, S 2

Úvod do logiky, štvrtok, 16:00 - 17:50, S 2

Vedecká práca

Filozofia náboženstva, filozofia jazyka, filozofia práva a bioetika

2006              -  riešiteľ grantu UK v Bratislave pre podporu mladých vedeckých pracovníkov s názvom Sémantická analýza právnych pojmov č. 294/2006/UK   

2012 - 2015 – spoluriešiteľ projektu VEGA č. 1/1310/12 s názvom Možnosť jednotného postoja k interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov

Výber z najnovších publikácií na stiahnutie

Neština M. (2017): Lutherovo rozlišovanie medzi filozofiou a teológiou z pohľadu logiky a sémantiky. In: Filozofia 72, 2017, č. 6, s. 463-474.

Neština, M. (2013): Podoby sémantiky a pragmatiky vo filozofii práva.  In: Organon F 20, (Supplementary Issue 2), s. 105-121. 

Neština, M. (2012): Sémantické a pragmatické otázky jazyka právnych predpisov. In: Filozofia  67, č. 9,  s. 718-730.

Aktívne vedecké projekty

OP Výskum a vývoj pre dopytovo orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Získané ocenenia

Cena rektora UK v Bratislave za vynikajúcu diplomovú prácu za rok 2005 na tému: „Právny pozitivizmus u H. L. A. Harta (sémantické žihadlo)“

Vzdelanie

Stredné odborné:

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 95701 Bánovce nad Bebravou, v rokoch 1990 – 1994

Vysokoškolské 2. stupňa:

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave /EBF UK/, odbor: evanjelická teológia, v rokoch 1995 – 2002

Získaný titul Mgr.

Január 2002  Obhajoba diplomovej práce s názvom „Problém bytia u Platóna“,

školiteľ doc. ThDr. Peter Gažík

Vysokoškolské 2. stupňa: 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave /FIF UK/, odbor: filozofia, v rokoch 2000 – 2005.

Získaný titul Mgr.

Máj 2005        Obhajoba diplomovej práce s názvom „Právny pozitivizmus u H. L. A Harta“,    školiteľ doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.

Vysokoškolské 3. stupňa:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave /FIF UK/, odbor: systematická filozofia, v rokoch 2005 – 2009

Získaný titul  PhD.

Október 2009  Obhajoba dizertačnej práce s názvom „Sémantická analýza právnych pojmov“,

školiteľ doc. PhDr. František Gahér, CSc.

Študijné pobyty: 

1999-2000    Evangelická teologická UK v Prahe /ETF UK/, odbor: evanjelická teológia

2004-2005  Univerzita v Regensburgu, Institut für Philosophie, odbor: Wissenschaftsgeschichte, program Sokrates/Erazmus

Osobné informácie

Narodený 24. septembra 1975 v Trenčíne