Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Mgr. Marek Neština, PhD.

Pedagogická činnosť

Prednášky:

Filozofia náboženstva

Semináre:

Sokratov súdny proces

Problémy v súčasnej sociálnej a politickej filozofii

Úvod do logiky

Vedecká práca

Filozofia náboženstva, filozofia jazyka, filozofia práva a bioetika

2006              -  riešiteľ grantu UK v Bratislave pre podporu mladých vedeckých pracovníkov s názvom Sémantická analýza právnych pojmov č. 294/2006/UK   

2012 - 2015 - spoluriešiteľ projektu VEGA č. 1/1310/12 s názvom Možnosť jednotného postoja k interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov

2013 - 2015 - spoluriešiteľ projektu OP Výskum a vývoj pre dopytovo orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Výber z najnovších publikácií na stiahnutie

Neština M. (2017): Lutherovo rozlišovanie medzi filozofiou a teológiou z pohľadu logiky a sémantiky. In: Filozofia 72, 2017, č. 6, s. 463-474.

Neština, M. (2013): Podoby sémantiky a pragmatiky vo filozofii práva.  In: Organon F 20, (Supplementary Issue 2), s. 105-121. 

Neština, M. (2012): Sémantické a pragmatické otázky jazyka právnych predpisov. In: Filozofia  67, č. 9,  s. 718-730.

Aktívne vedecké projekty

2017 - 2020 - spoluriešiteľ projektu APVV-16-0330 - „Vzťah poeticko-teologických textov k identite v čase stretu a dialógu kultúr“

2019 - 2021 - hlavný riešiteľ projektu VEGA č. 1/0261/19 - "Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa" 

Získané ocenenia

Cena rektora UK v Bratislave za vynikajúcu diplomovú prácu za rok 2005 na tému: „Právny pozitivizmus u H. L. A. Harta (sémantické žihadlo)“

Vzdelanie

Stredné odborné:

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 95701 Bánovce nad Bebravou, v rokoch 1990 – 1994

Vysokoškolské 2. stupňa:

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave /EBF UK/, odbor: evanjelická teológia, v rokoch 1995 – 2002

Získaný titul Mgr.

Január 2002  Obhajoba diplomovej práce s názvom „Problém bytia u Platóna“,

školiteľ doc. ThDr. Peter Gažík

Vysokoškolské 2. stupňa: 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave /FIF UK/, odbor: filozofia, v rokoch 2000 – 2005.

Získaný titul Mgr.

Máj 2005        Obhajoba diplomovej práce s názvom „Právny pozitivizmus u H. L. A Harta“,   

školiteľ doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.

Vysokoškolské 3. stupňa:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave /FIF UK/, odbor: systematická filozofia, v rokoch 2005 – 2009

Získaný titul  PhD.

Október 2009  Obhajoba dizertačnej práce s názvom „Sémantická analýza právnych pojmov“,

školiteľ doc. PhDr. František Gahér, CSc.

Študijné pobyty: 

1999-2000    Evangelická teologická fakulta UK v Prahe /ETF UK/, odbor: evanjelická teológia

2004-2005  Univerzita v Regensburgu, Institut für Philosophie, odbor: Wissenschaftsgeschichte, program Sokrates/Erazmus

2015                Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, Evangelická teologická fakulta UK v Prahe 

2017                Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, Georg-August-Universität Göttingen

Osobné informácie

Narodený 24. septembra 1975 v Trenčíne. Vo voľnom čase si rád prečítam niečo od Thomasa Bernharda, Milana Kunderu, Michela Houellebecqa a Umberta Eca. Počúvam Pearl Jam a Led Zeppelin, lyžujem v horách, behám v lese a mám synov Timoteja a Eliáška.