Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Pedagogická činnosť

Dejiny novozmluvnej doby

Úvod do Novej zmluvy

Kurzorické čítanie gréckeho textu Novej zmluvy

Exegéza Novej zmluvy – Skutky apoštolov, Listy apoštola Pavla, všeobecné listy, Zjavenie Jána

Teológia Novej zmluvy – Pavlova teológia

The New Perspective on Paul

Paul within Judaism

Vedecká práca

Výskum v oblasti intertestamentárneho judaizmu a neskorého helenizmu, vrátane pokračujúceho výskumu Ježišovho života (The new Quest of the Historical Jesus).

Primárna oblasť výskumu – Pavlova teológia v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu (Paul within Judaism).

Aktuálne projekty:

Medzinárodný projekt s názvom „Paul within Judaism“. Organizátor:  Protestant Church in the Netherlands, Council for Jewish-Christian relations (obdobie 2015 – 2017). Spoluriešiteľ.

Doterajšie projekty:

Projekt „Prevencia xenofóbie a antisemitizmu v prostredí cirkvi“, realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora  a ochrana ľudských práv a slobôd (LP/2012) (obdobie 2012 – 2013). Spoluriešiteľ. Vedúci projektu: doc. Mgr. Ondrej prostredník, PhD.

Projekt VEGA š. 1/0107/10 s názvom „Pavol ako paradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej spoločnosti“ (obdobie 2010 – 2011) . Vedúci projektu: doc. Mgr. František Ábel, PhD.

Projekt VEGA č. 1/3594/2006 s názvom „Žena v cirkvi“ (obdobie 2006 – 2008). Spoluriešiteľ. Vedúci projektu: prof. ThDr. Igor Kišš, ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Projekt VEGA č. 1/007403 s názvom „Vzťahy k odlišným spoločenstvám z hľadiska teologickej etiky“ (obdobie 2004 – 2005). Spoluriešiteľ. Vedúci projektu: prof. ThDr. Juraj Bándy.

Prehľad významných publikácií

Monografie a vysokoškolské učebnice:

Úvod do Novej zmluvy. 2. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-3794-6.

Dejiny novozmluvnej doby. 2. vyd.  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-3793-9.

Biblická exegéza. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-3868-4.

Z Galiley do Galiley Univerzalizmus spásy a kontexte Jn 1 – 4. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-223-31119-7.

Štúdie  a kapitoly v monografiách:

Ospravedlnenie ako objektívna skutočnosť kvalitatívnej spravodlivosti. In Új szempontok az újszövetségi krisztológiában. Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho, Komárno vo vydavateľstve Calvin J- Teológiai Akadémia, 2014, s. 64 – 100. ISBN 978-80-968727-5-6.

Apocalypticism and Millenarianism in Thessalonica: Paul the Apocalypticist and the Patterns of Apocalyptic Movements in Thessalonica. In: Zdeněk Vojíšek et all. Millennialism: Expecting the End of the World in the Past and Present. Praha : Published by Dingir s.r.o., 2013, s. 99 – 121. ISBN 978-80-86779-30-0.

Inakosť a jej konzekvencie v kontexte zvesti apoštola Pavla. In: Ondrej Prostredník a kol. Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi. Bratislava :  Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 115 – 157. ISBN 978-80-223-3432-7.

Righteousness, Justice and Holiness within Koinonia: The Theological Perspective of Development of the Jewish-Christian Dialogue in Slovakia. In: Slivka, Daniel [et all.]. Christian churches in post-communist Slovakia: current challenges and opportunities 1. vyd. Salem, Virginia : Center for religion and society, Roanoke college, 2012. (548 s), s. 361 – 414. ISBN 978-0-615-66671-6.

Žalmy v Pavlovej zvesti v kontexte komplexít intertestamentárneho judaizmu. In: Studia Biblica Slovaca, roč. 4, č. 2 (2012), s. 96 – 141. ISSN 1338-0141.

Objektivita teologického metaetického základu morálky človeka. In: Studia theologica. Roč. 9, č. 3 (29)/(2007), s. 17 – 30. ISSN 1212-8570.

The interpretation of the term “battalogein” in the context of the Gospel according to Matthew. In: Informationes Theologiae Europae. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2007, s. 27 – 41. ISSN 0942-4822, ISBN 978-3-631-56411-0.

Riešenie problému teodícey v Novej zmluve. In: Filozofia. Roč. 60, č. 8 (2005), s. 573 – 595. ISSN 0046-385X.

Vzdelanie

2013 – habilitácia v odbore 2.1.14. evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Téma habilitačnej práce: Pavlov univerzalizmus spásy. Vedecko-pedagogický titul docent.

2001 – 2006 – doktorandské štúdium v odbore 2.1.14. evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Téma dizertačnej práce: Teleologické myslenie v Novej zmluve. Vedecko-akademická hodnosť philosophiae doctor (PhD.).

1996 – 2001 – štúdium v odbore 2.1.14. evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Téma záverečnej diplomovej práce: Teologický význam perfekta v Novej zmluve. Akademický titul magister (Mgr).