Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dr.h.c. prof. ThDr. Július Filo

Pedagogická činnosť

1.      Základy pastorálky   (prednášky, 2 hodiny týždenne)

2.      Liturgika (prednášky, 2 hodiny týždenne)

3.      Diakonika (prednášky, 2 hodiny týždenne)

4.      Cirkevné právo (prednášky, 2 hodiny týždenne)

5.      Misiológia (prednášky, 2 hodiny týždenne)

6.      Kresťanské hospodárenie (prednášky, 2 hodiny týždenne)

7.      Homiletikum 5 (cvičenie, 1 hodina týždenne)

8.      Homiletikum 6 (cvičenie, 1 hodina týždenne)

9.      Teologické základy diakonie (prednášky, 1 hodina týždenne)

10.  Zborová diakonia (prednášky, 1 hodina týždenne)

11.  Problematika ústavnej diakonie (prednášky, 1 hodina týždenne)

12.  Seminár ústavnej diakonie (seminár 2 hodiny týždenne)

13.  Diakonát ako úrad cirkvi (prednášky, 1 hodina týždenne)

14.  Seminár k diakonátu (seminár 2 hodiny týždenne)

15.  Seminár prax (seminár 2 hodiny týždenne)

16.  Organizácia a právne predpoklady sociálnej práce v SR a EU (prednášky 1 hodina týždenne)

17.  Seminár praktickej teológie (seminár, 2 hodiny týždenne)

Vedecká činnosť

Vedecká činnosť sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na výskum:

1.  Misijnej služby v pluralitnej spoločnosti s dôrazom na Božiu misiu v celkovej službe cirkvi , ktorá obsahuje relevantnú komunikáciu evanjelia slovom a skutkami záväznej milosrdnej lásky.

2.  Pastorálnej služby v interdisciplinárnych oblastiach (psychológia, sociológia, medzináboženský  dialóg a interkulturálna spolupráca)

2.1.  V kontexte EU grantového programu Grundtvig spolupracovala počas troch rokov (2013 – 2015) naša fakulta cestou Katedry praktickej teológie na trojročnom výskumnom programe. Finančný rozsah aktivít realizovaných cestou našej fakulty bol 14 400 Eur. Cieľom spolupráce šiestich vzdelávacích a vedeckých inštitúcíi z rôznych krajín EU bol výskum v oblasti medzikulturálnej a inter-religióznej pastorálnej služby. Najvýznamnejším podujatím  v tejto oblasti Organizácia medzinárodnej konzultácie v kontexte výskumného grantu Grundtvig: Spolu s Romami vytvárať plnohodnotný život a dve publikácie 9. – 12. Apríl 2015 (slovenský zborník a zahraničná vedecká monografia)

- Julius Filo et al: Sinthi und Roma unter uns in Europa, kolektívna monografia, E. Weber Verlag GmbH, Eisenstadt  ISBN 978-385253-534-0, 2015

- Spolu s Rómami vytvárať plnohodnotný život, zborník z medzinárodnej konzultácie, EBF UK , Zostavil Prof. ThDr. Július Filo, Produkčná dielňa Ave, ISBN 978-80-970147-7-3, Košice, 2015

2.2.  Obsahovým pokračovaním tohto výskumného zámeru bude jednoročný projekt spolupráce viacerých inštitúcií v rámci rôznych krajín EU v rámci programu Erazmus +. Projekt je v súčasnosti v príprave.

3. Služby cirkvi v meniacich sa spoločenských podmienkach. V tomto súvise v spolupráci s medzinárodným grantovým programom Vyšehradského fondu a medzinárodného študijného programu s názvom „Christian World Community and the Cold War“ sa uskutočnila v Bratislave globálna medzinárodná konferencia so 70 účastníkmi. Publikačným výstupom z tejto konzultácie je kolektívna monografia:

Julius Filo: Christan World Communty and the Cold War, ISBN 978-80-88827-41-2 Bratislava: Evangelical theological faculty of the Comenius University in Bratislava, 2012. (Július Filo: The Lutheran church and society in Slovakia during the cold war)

Prehľad najvýznamnejších publikácií

Monografie:

·  Renewing worship. A summarizing study based on activities of the Youth and Student Program (1985-1990) / Július Filo, Geneva : Lutheran World Federation, 1990

·  Víťaziaci Kristus / Július Filo, Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2006

·  Horizonty obnovy cirkvi / Július Filo, Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2001

·  Prenikanie soli / Július Filo, Martin : Matica slovenská, 2006

·  V službe obnovy a jednoty / Július Filo, Ján Holčík, Prešov : Michal Vaško, 2006

Literatúra pre služby Božie:

·  Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / Július Filo
Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1996

Kompendiá

·   Teologické základy diakonie / Július Filo, Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2011

·  Liturgika / Július Filo, Bratislava : EBF UK, 1997

·  Základy pastorálky / Július Filo, Bratislava : EBF UK, 2000

·  Diakonika / Július Filo, Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2010

·  Zborová diakonia / Július Filo, Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009

·  Cirkevné právo / Július Filo, Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009

·  Aplikovaná hermeneutika / Július Filo, Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009

Vzdelanie

2002 - Po inauguračnom pokračovaní  vymenovaný za prefesora v odbore 2.1.14 evanjelická teológia prezidentom republiky Rudolfom Schusterom 7. novembra 2002 dekrétom č 1013/2002

1992 – habilitácia v odbore 2.1.14. evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. S účinnosťou od 1. januára 1992 bol vymenovaný dekrétom č. 075 za docenta pre odbor „praktická teológia“ rektorom UK Prof. MUDr. Jurajom Švecom DrSc. Základom pre habilitačné pokračovania bola práca publikovaná cestou Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve v roku 1990 pod názvom: „Renewing Worship

1975 - 1980 - doktorandské štúdium v odbore evanjelická teológia na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po absolvovaní rigoróznych skúšok z disciplín Novozmluvnej katedry a Katedry praktickej teológie bol promovaný na doktora evanjelickej teológie 26. januára 1982 v Bratislave. Téma dizertačnej práce: Život a smrť v helenizme a Novej zmluve. Vedecko-akademická hodnosť:  theologiae doctor (ThDr.).

1969 – 1974 – štúdium v odbore evanjelická teológia na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave.

Významné úlohy a ocenenia

Od roku 1994 do 2004 predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. Inicioval a viedol rokovania o Zmluve Slovenskej republiky s 11 registrovanými cirkvami a náb. spoločnosťami podpísaná v r. 2000 a dve dohody (o pastoračnej službe v ozbroj. zložkách a o spolupráci v oblasti vzdelávania a školstva)

Bola mu udelená Pocta Štefana Mojzesa a Karola Kuzmányho za príťažlivú činnosť v pestovaní náboženskej znášanlivosti od Ministra Kultúry 17. Júla 1995

V období medzi valným zhromaždením v Hong Kongu a Vinipeg 2003 bol viceprezidentom Svetového luteránskeho zväzu so sídlom v Ženeve, Členom výkonného výboru, rady a teologickej komisie tejto organizácie.

Ako viceprezident SLZ pre Európu som bol jedným z podpisovateľom Spoločného prehlásenia Katolíckej a Evanjelickej cirkvi o centrálnom dogmatickom článku „O ospravedlnení z viery“ 31. Októbra 1999 v nemeckom Augsburgu, ktorý predstavuje prvý a najvýznamnejší znak zblíženia medzi katolíkmi a evanjelikmi od rozdelenia Cirkvi v 16. storočí.

Čestný doktorát teológie, ktorý „doctor honoris causa“ udelila 19. apríla 1998 Muhlenberg College, Allentown, Pennsylvania, USA

Štátne vyznamenanie Slovenskej republiky Pribinov Kríž I. Triedy za mimoriadne významné zásluhy o duchovný rozvoj Slovenskej republiky udelil prezident Rudolf Šuster 1. januára 2003

Cenu Štefana Mojzesa za prínosy k slovenskému národnému životu udelila Nadácie Matice Slovenskej v Nitre 3. februára 2006

Inicioval a podieľal sa na stavbe budovy EBFUK v Bratislave, novú budovu posvätil v októbri 1999. Inicioval a podieľal sa na stavbe a organizácii Strediska evanjelickej diakonie AGAPÉ vo Svätom Jure: 1994, 2001 a Domu seniorov AGAPÉ vo Svätom Jure 2013.

Zahraničné študijné a misijné pobyty

Sektion Theologie Leipzig, DDR, Karl Marx Universität: 1973 – 1974 (dva semestre);

The Lutheran World Federation, Department of Church Cooperation, Coordinator of the global Youth and Students Program, Geneva, Switzerland 1985 – 1990;

The Lutheran Theolgical Seminary in Philadelphia, USA,  2007 prednáškový a výskumný pobyt (tri mesiace).