Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Pedagogická činnosť

Aplikovaná hermeneutika

Homiletika

Katechetika

Didaktika náboženskej výchovy

Dejiny diakonie a vnútornej misie

Diakonia pri marginalizovaných skupinách

Evanjelická hymnológia

Homiletikum

Katechetikum

Praktikum pastorálky

Odborná prax

Seminár k dejinám diakonie

Seminár zborovej diakonie

Seminár praktickej teológie

Vedecká práca

Výskum v oblasti:

- diakonie, misiológie a služby cirkvi zameranej na sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva;

- bohoslužobného života Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a vybraných tém evanjelickej hymnológie;

- katechetického vzdelávania, zvlášť praxe a chápania konfirmácie na území Slovenska

Doterajšie projekty

Projekt VEGA č. 1/3594/2006 s názvom „Žena v cirkvi“ (obdobie 2006 – 2008). Spoluriešiteľ. Vedúci projektu: prof. ThDr. Igor Kišš, ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Projekt GRUNTVIG – Učiace sa partnerstvá – projekt 2013-1-DE2-Gru06-16191 – Zmluva: 13412 0632. (2013 – 2015) Spoluriešiteľ. Vedúci projektu: Dr.h.c. prof. ThDr. Július Filo

Vzdelanie

2010 – ukončené doktorandské štúdium (externá forma) v odbore 2.1.14. evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Téma dizertačnej práce: „Poslanie cirkvi pri marginalizovaných skupinách; Slovenská perspektíva“; Priznaná vedecko-akademická hodnosť:  „philosophiae doctor“  (PhD.).

2002 – ukončené magisterské štúdium v odbore 2.1.14. evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; Priznaný akademický titul (Mgr).