Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Pedagogická a akademická činnosť

od r. 1987      vysokoškolský pedagóg, EBF UK v Bratislave, systematická teológia

2005/2006     prodekan pre vzdelávanie EBF UK, člen jej vedenia a člen Vedeckej rady EBF UK

Od r. 2015     člen Akademického senátu EBF UK

Od r. 2013     člen Vedeckej rady Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislav

Od r. 2006    člen Vedeckej rady Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2005              člen akademického senátu EBF UK a predsedníctva akademického senátu UK

Členstvo vo VR, redakčných radách, vedeckých a odborných spoločnostiach

                       člen Vieroučného výboru ECAV na Slovensku

                       člen Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku

Od r. 2015    šéfredaktor Služby slova

Od r. 2011     predseda Pracovného spoločenstva diasporálnych diel v Európe

Od r. 2011 predseda Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve

Od r. 2010     člen Výkonnej rady Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve

Od r. 2009     predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike

Od r. 2006     člen redakčnej rady Služby slova

Vzdelanie

2014               Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – udelenie vedecko-pedagogického titulu doc.

2011                       Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – udelenie titulu PhDr.

2003                       Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského – udelenie titulu PhD.

1981 – 1986          Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave – magisterské štúdium

1977 – 1981          Gymnázium v Revúcej

Študijné pobyty

2002/2003       vedúci systematického seminára na Teologickej fakulte Univerzity v Lipsku

Postgraduálne štúdium teológie:        teologické fakulty  v Berlíne, Erlangene Heidelberg, Mníchov

Jazykové štúdium nemčiny a angličtiny: Tübingen, Stuttgart, Londýn, Birmingham

Cirkevná služba

Od r. 2006       generálny biskup ECAV na Slovensku

1988 – 2006    zborový farár v CZ ECAV Petržalka

1987 – 1988    kaplán na GBÚ, duchovný správca Teologického domova

1986                zborový kaplán v CZ Ružomberok

1986                ordinovaný do duchovenskej služby ECAV na Slovensku