Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

 1. AAA The Psalms of Solomon and the Messianic Ethics of Paul / František Ábel
  Tübingen : Mohr Siebeck Verlag, 2016
 2. AAA Christian churches in post-communist Slovakia: current challenges and opportunities / Daniel Slivka ... [et al.]
  Salem : Center for religion and society, Roanoke college, 2012
 3. AAB Z Galiley do Galiley : univerzalizmus spásy v kontexte Jn 1 - 4. / František Ábel
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2011
 4. AAB Emócie v Biblii : výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii. / František Ábel ... [et al.]
  Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2018
 5. ABD Teória svedomia v diele Filóna Alexandrijského - jej teologické aspekty a význam v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti / František Ábel
  In: Interdisciplinarita svedomia. - ISBN 978-80-7141-665-4. - Trnava : Dobrá kniha, 2009. - S. 6-43
 6. ACB Úvod do Novej zmluvy / František Ábel
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 7. ACB Dejiny novozmluvnej doby / František Ábel
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 8. ACB Biblická exegéza / František Ábel
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 9. ACB Dejiny novozmluvnej doby / František Ábel
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 10. ACB Úvod do Novej zmluvy / František Ábel
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 11. ACB Biblospyt Novej zmluvy / František Ábel
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 12. ADD Vzťah medzi estetickou a religióznou funkciou ľudského ducha v teológii Paula Tillicha / František Ábel
  In: Filozofia. - Roč. 61, č. 6 (2006), s. 464-472
 13. ADD Riešenie problému teodícey v Novej zmluve / František Ábel
  In: Filozofia. - Roč. 60, č. 8 (2005), s. 573-595
 14. ADD Paralely medzi stoickou filozofiou Marca Aurelia Antonina a kresťanstvom / František Ábel
  In: Filozofia. - Roč. 59, č. 9 (2004), s. 675-680
 15. ADE Objektivita teologického metaetického základu morálky človeka / František Ábel
  In: Studia theologica. - Roč. 9, č. 3 (29) (2007), s. 17-30
 16. ADE Epithumia ako náboženská motivácia v kontexte Listu Rimanom 7 / František Ábel
  In: Theologická revue. - Roč. 88, č. 4 (2017), s. 415-428
 17. ADF Božia spravodlivosť a súd v kontexte R 3, 21 - 26 / František Ábel
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 3 (2011), nestr. [24 s.] [online]
 18. ADF Spoluformovanie svedomia v ekumenickej vízii z hľadiska novozmluvnej perspektívy / František Ábel
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 121-135 [online]
 19. ADF Žalmy v Pavlovej zvesti v kontexte komplexít intertestamentárneho judaizmu / František Ábel
  In: Studia Biblica Slovaca. - Roč. 4, č. 2 (2012), s. 96-141
 20. ADF Problematika identity Pavlových konvertitov v kontexte kultúrno-spoločenskej dynamiky grécko-rímskeho sveta 1. stor. post / František Ábel
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 11-18 [online]
 21. ADF Good news and just war - a perpetual controversial issue / František Ábel
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 1 (2009), nestr. [21 s.] [online]
 22. ADF Be in a fair way / František Ábel
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2007), nestr. [13 s.] [online]
 23. ADF Príbehy o zázračnom nasýtení zástupov v Markovom evanjeliu na pozadí starozmluvnej tradície kráľovstva Božieho a pavlovskej tradície zvestovania Krista / František Ábel
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2007), nestr. [20 s.] [online]
 24. ADF Odovzdanie sa Božej vôli - hľadanie a poslušnosť / František Ábel
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2007), nestr. [9 s.] [online]
 25. ADF Polemika v Galácii konflikt univerzálneho s partikulárnym v kontexte Pavlovho teologického myslenia / František Ábel
  In: Testimonium fidei. - Roč. 1, č. 1 (2013), s. 25-47
 26. ADM “Death as the Last Enemy” Interpretation of Death in the Context of Paul’s Theology / František Ábel
  In: Communio Viatorum. - Roč. 58, č. 1 (2016), s. 19-54
 27. ADM Freedom in Christ in Galatians A Matter of Identity / František Ábel
  In: Communio Viatorum. - Roč. 61, č. 3 (2019), s. 235-255
 28. AEC The interpretation of the term "battalogein" in the context of the gospel according to Matthew / František Ábel
  In: Informationes Theologiae Europae : international ökumenisches Jahrbuch für Theologie. - ISBN 978-3-631-56411-0. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2007. - S. 27-41
 29. AED "Ospravedlnenie" v kontexte "novej paradigmy" / František Ábel
  In: Horizonty vedy a viery : vedecké štúdie k jubileu prof. Pavla Procházku. - ISBN 978-80-557-1191-1. - Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta, 2016. - S. 133-146
 30. AED Dva protikladné typy múdrosti v Liste Jakuba / František Ábel
  In: Tempus clausum : ad honorem Pavel Procházka. - ISBN 978-80-557-0364-0. - Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2012. - S. 65-92
 31. AED Teológia nádeje a jej perspektívy v blízkej budúcnosti / František Ábel
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 49-57
 32. AED Teleologické aspekty v rodokmeňoch Ježiša Krista / František Ábel
  In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - ISBN 978-80-223-2893-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 109-115
 33. AED Pavlovo teologické myslenie v kontexte novej perspektívy / František Ábel
  In: Sub specie aeternitatis : zborník prác venovaných prof. Imre Peresovi k 60. narodeninám. - ISBN 978-80-971394-0-7. - Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví, 2013. - S. 94-115
 34. AED Inakosť a jej konzekvencie v kontexte zvesti apoštola Pavla / František Ábel
  In: Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi. - ISBN 978-80-223-3432-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 115-157 [2,31 AH]
 35. AED Použitie nyni (nyn) de v listoch apoštola Pavla / František Ábel
  In: Apokaradokia. - ISBN 80-88827-28-0. - Bratislava : EBF UK, 2003. - S. 176-188
 36. AED Autonómia a autentickosť ľudskej bytosti v morálno-etickom kontexte / František Ábel
  In: Acta Moralia Tyrnaviensia 2. - ISBN 80-8082-177-7. - Trnava: Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, 2007. - S. 60-68
 37. AEE The apostle Paul as a paradigm of the interreligious dialogue / František Ábel
  In: Doing theology in a global context. - ISBN 81-7086-510-7. - Bangalore : Asian Trading Corporation, 2009. - S. 17-23
 38. AEE Jesus Christ as the word of God the ecumenical dimension of the message of the gospel according to John / František Ábel
  In: Slovo, Vol. 6/Fall 2003. - Torrington : Slavic heritage institute, 2007. - S. 1-9
 39. AEF Prekonávanie hraníc medzi židovstvom a pohanstvom v Novej zmluve / František Ábel
  In: Vzťah k odlišným spoločenstvám z hľadiska teologickej etiky. - ISBN 80-8070-469-4. - Bratislava : EBF UK, 2005. - S. 26-47
 40. AFC Apocalypticism and Millenarianism in Thessalonica Paul the Apocalypticist and the Patterns of Apocalyptic Movements in Thessalonica / František Ábel
  In: Millennialism : Expecting the End of the World in the Past and Present. - ISBN 978-80-86779-30-0. - Praha : Dingir, 2013. - S. 99-121
 41. AFC Quo vadis, homo? / František Ábel
  In: Strategies and Theologies for Hope [elektronický zdroj]. - London : Council on Christian approaches to defence and disarmament, 2009. - Nestr. [8 s.] [online]
 42. AFC Analysis of recent culture as a possible way to look for a right course for the future / František Ábel
  In: In a dark time the eye begins to see [elektronický zdroj]. - London : Council on Christian approaches to defence and disarmament, 2007. - Nestr. [8 s.] [online]
 43. AFD Teleologické myslenie ako riešenie problému teodícey v Novej zmluve / František Ábel
  In: Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey). - ISBN 978-80-88827-39-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011. - S. 255-267
 44. AFD Morálno-etické dôrazy v diele Filóna Alexandrijského a ich význam v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti / František Ábel
  In: Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88696-60-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave RKCMBF, 2009. - Nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 45. AFD The concept regarding the coming of the Messiah as a basis for understanding Romans 3:21-26 / František Ábel
  In: Justification according to Paul : exegetical and theological perspectives. - ISBN 978-80-223-3174-6. - Bratislava : Comenius University, 2012. - S. 23-54
 46. AFD Tois pasin gegona panta - paradoxes of Paul's mission in a multicultural society (1 Cor 9:19-23) / František Ábel
  In: The mission of Paul and the multicultural society. - ISBN 978-80-223-2969-9. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 81-98
 47. AFD Teologická reflexia o kérygmatickom význame pojmu "chudoba" v kontexte makarizmov v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu / František Ábel
  In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2 : chudoba [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8084-459-2. - Poprad : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009. - S. 101-110
 48. AFD Koncepcia pojmu Logos v kristológii Oscara Cullmanna a jej implikácie v súčasnej teológii / František Ábel
  In: Logos - Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. - ISBN 978-80-223-2541-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 173-187
 49. AFD Ženy a zvesť o prázdnom hrobe - argumentácia v prospech ordinácie žien? / František Ábel
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 32-39
 50. AFD Zēlos According to Paul: The Concept of zēlos in Galatians in the Context of Paul’s Divine Vocation / František Ábel
  In: The Message of Paul the Apostle within Second Temple Judaism. - ISBN 978-1-9787-0612-5. - Lanham : Lexington Books/Fortress Academic, 2020. - S. 195-220
 51. AFD "Ezer kenegdó" - teologické východiská určujúce trvalý význam rodiny pre život človeka a spoločnosti / František Ábel
  In: Rodina - nádej budúcnosti. - ISBN 978-80-89361-21-2. - Košice: Teologická fakulta Katolíckej univerzity; Ekumenické spoločenstvo Košice; Mesto Košice, 2008. - S. 107-117
 52. AFD "Ospravedlnenie" ako objektívna skutočnosť kvalitatívnej spravodlivosti / František Ábel
  In: Új szempontok az újszövetségi kristológiában. - ISBN 978-80-968727-5-6. - Komárno : Reformovaná teologická fakulta Univerzity Jánosa Seleyho a Teologická akadémia J. Kalvína, 2014. - S. 64-99
 53. AFD To allelous echein koinonian - teologická reflexia o možnostiach prekonávania krízy rodiny v súčasnej spoločnosti / František Ábel
  In: Spoločnosť, kríza, rodina. - ISBN 978-80-8084-610-7. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. - S. 6-20
 54. AFD Interpretácia piatej antitézy Ježišovej reči na vrchu v rámci Matúšovho evanjelia (Mt 5,38-42) / František Ábel
  In: Legislatívne texty Biblie 2. - ISBN 978-80-88696-57-5. - Bratislava - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2008. - S. 60-76
 55. AFD Zástoj svedomia v kontexte zvesti apoštola Pavla a jeho aktuálny význam pre rozvoj osoby a spoločnosti / František Ábel
  In: Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti 2 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-88696-58-2. - Bratislava - Nitra : Univerzita Komenského v Bratislave RKCMBF Kňazský seminár sv. Gorazda, 2008. - S. 14-24 [CD-ROM]
 56. AFD The Semantics of the Term ἰουδαΐζειν in Paul’s Message An Exposition on the Issue accordi ng to Luther’s Interpretation and the current / František Ábel
  In: 500 Jahre der Reformation in der Slowakei. - ISBN 978-3-643-14280-1. - Münster : LIT Verlag, 2019. - S. 7-33
 57. AFD Smrť v kontexte typológie "Adam – Kristus" / František Ábel
  In: Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. - ISBN 978-80-558-0849-9. - Nitra : UKF, 2015. - S. 75-82
 58. AFD Dikaiōsis dzōēs - Novota života veriaceho v Kristovi / František Ábel
  In: Luther: včera - dnes. - ISBN 978-80-223-4831-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - S. 184-225
 59. AFD Ježiš Kristus ako Božie slovo - ekumenický rozmer zvesti Jánovho evanjelia / František Ábel
  In: Žiť Božie slovo vo svetle Evanjelia. - ISBN 80-89138-32-2. - Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2005. - S. 4-11
 60. AFD Modlitba Pánova v aramejskom jazyku z hľadiska poetického usporiadania a formulovania slov / František Ábel
  In: Modlitba v umení. - ISBN 80-8083-179-3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - S. 21-29
 61. AFD Analógia medzi nebom a zemou v teológii Paula Tillicha / František Ábel
  In: Analógia medzi nebom a zemou. - ISBN 80-88827-26-4. - Bratislava : EBF UK, 2003. - S. 92-104
 62. AFD Radosť ako ústredný motív života zameraného na bytie / František Ábel
  In: Humor a teológia. - ISBN 80-88827-27-2. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2003. - S. 9-12
 63. AFD Interpretácia zaradenia žien do rodokmeňa v Evanjeliu podľa Matúša / František Ábel
  In: Žena v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-712-5. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2007. - S. 22-28
 64. AFD Interpretácia pojmu battalogein v kontexte evanjelia podľa Matúša / František Ábel
  In: Explikácia, aplikácia, aktualizácia. - ISBN 80-8070-528-3. - Žilina : Edis, 2006. - S. 36-49
 65. AFD Uplatňovanie kritéria Agapé v zápase o záchranu človeka / František Ábel
  In: Človek v núdzi. - ISBN 80-89138-56-X. - Košice : Seminár Sv.Karola Boromejského, 2006. - S. 111-121
 66. AFD A sokaság megelégítésének csodálatos torténetei Mk-ban / František Ábel
  In: A szent hely. - ISBN 978-80-89234-39-4. - Komárno : Selye János Egyetem, 2007. - S. 146-175
 67. AFD Príklady interpretácie starozmluvných (starozákonných) legislatívnych textov v Talmude / František Ábel
  In: Legislatívne texty Biblie. - ISBN 978-80-88696-51-3. - Bratislava - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007. - S. 97-117
 68. AFD Človek v existencii - interpretácia biblického príbehu o stvorení človeka v teológii Paula Tillicha / František Ábel
  In: Fenomén náboženstva [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8094-310-3. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. 31-38 [CD-ROM]
 69. BAB Paradoxy apoštola Pavla / František Ábel
  In: Univerzalizmus a prekonávanie náboženských rozdielov v Pavlových textoch. - ISBN 978-80-223-3102-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 93-121
 70. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 71. BBB Preklad evanjelií Novej zmluvy Dr. Jána Lajčiaka z gréckej pôvodiny do slovenčiny / František Ábel
  In: Evanjeliá : z grétčiny preložil Ján Lajčiak. - ISBN 978-80-972016-6-1. - Liptovský Mikuláš, 2018. - S. 455-475
 72. BDE Nesmrteľnosť duše, alebo vzkriesenie tela? (zásadná otázka v teológii Oscara Cullmanna) / František Ábel
  In: Křesťanská revue. - Roč. 71, č. 3 (2004), s. 73-77
 73. BDF Boží zákon je zrkadlom nášho života (Jk 1, 22 - 27) / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 140, č. 4 (2016), s. 2-4
 74. BDF Nachádzanie novej skúsenosti vo viere a v náboženskej tradícii ako spôsob oslovenia sekulárnej spoločnosti / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 2 (2002), s. 20-21
 75. BDF Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (6) / František Ábel
  In: Rozmer. - Roč. 17, č. 2 (2014), s. 39-40
 76. BDF Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (7) / František Ábel
  In: Rozmer. - Roč. 17, č. 3 (2014), s. 39-40
 77. BDF Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (8) / František Ábel
  In: Rozmer. - Roč. 17, č. 4 (2014), s. 39-40
 78. BDF Ak sa má svet zmeniť k lepšiemu, nemôžeme byť len štatistami (Jer 20, 7 - 11) / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 139, č. 4 (2015), s. 2-4
 79. BDF Exegetické poznámky k textu Lk 4,14-21 / František Ábel
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 31, č. 2 (2009/10), [príl.], s. 7-12
 80. BDF Život v kresťanskej diaspóre teologická reflexia o živote v kresťanskej diaspóre v kontexte Listu Jakuba / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 1-2 (2012), s. 7-12
 81. BDF Človek a jeho kultúrny mandát 1M 2,15 / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 5 (2012), s. 2-4
 82. BDF Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje (Mk 10,9) rozvod a sobáš rozvedených v kontexte Ježišovho učenia v Evanjeliu podľa Marka / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 11 (2012), s. 8-13
 83. BDF Teológia a výzvy globálnej éry / František Ábel
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 30, č. 2 (2009), s. 4-6
 84. BDF Na ceste k dokonalosti (Ž 19, 8 - 15) / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 137, č. 11 (2013), s. 2-4
 85. BDF Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (1) / František Ábel
  In: Rozmer. - Roč. 16, č. 1 (2013), s. 37-39
 86. BDF Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (2) / František Ábel
  In: Rozmer. - Roč. 16, č. 2 (2013), s. 37-38
 87. BDF Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (3) / František Ábel
  In: Rozmer. - Roč. 16, č. 3 (2013), s. 39-40
 88. BDF Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (4) / František Ábel
  In: Rozmer. - Roč. 16, č. 4 (2013), s. 39-40
 89. BDF Za hranice novej perspektívy / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 138, č. 9 (2014), s. 14-22
 90. BDF K problému pohanských prvkov v kresťanstve / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 127, č. 11 (2003), s. 9-11
 91. BDF Misia v cirkvi a vo svete - aktuálna výzva doby / František Ábel
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2007), nestr. [18 s.] [online]
 92. BDF Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (5) / František Ábel
  In: Rozmer. - Roč. 17, č. 1 (2014), s. 39-40
 93. BDF Nová perspektíva na Pavla / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 138, č. 6 (2014), s. 7-10
 94. BDF Hovorenie jazykmi v Skutkoch apoštolov / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 132, č. 4-5 (2008), s. 34-35.
 95. BED Katedra Novej zmluvy perspektívy novozmluvnej teológie v období globálnych výziev / František Ábel
  In: 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku. - ISBN 978-80-88827-36-8. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 86-95
 96. BED Vzťah Markovho Evanjelia k Pavlovskej tradícii zvestovania Krista a jeho implikácie / František Ábel
  In: Textový, exegetický a teologický výskum Evanjelia podľa Marka. - ISBN 978-80-88696-61-2. - Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2011. - S. 38-75
 97. DAI Teleologické myslenie v Novej zmluve / František Ábel ; školiteľ Ján Grešo
  Bratislava : [s.n.], 2005
 98. EAJ Jánove listy / I. Howard Marshall ; prekl. František Ábel
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 99. EAJ Spisy apoštolských otcov / prekl. Michal Valčo ... [et al.]
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2004
 100. EAJ Biblia / Juraj Bándy, Ján Grešo ... [et al.]
  Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2007
 101. EDI Biblica, Biblický atlas. Putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí... / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 132, č. 1-2 (2008), s. 46-48
 102. EDJ Pavel v zápase o identitu cirkvi dvetisíc rokov od narodenia apoštola Pavla / František Ábel
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 38 (2008), s. 11
 103. FAI Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey) : zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického sympózia. / Igor Kišš a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011
 104. FAI The mission of Paul and the multicultural society : the collection of lectures from the international interdisciplinary academic research conference, October 14-15, 2010 in pursuance of the research project VEGA num. 1/0107/10 titled Corpus Paulinum as interreligious dialogue paradigm in multicultural society = Pavlova misia a multikultúrna spoločnosť : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. októbra 2010 v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0107/10 s názvom Corpus Paulinum ako pradigma medzináboženského dialógu v multikultúrnej spoločnosti. / ed. František Ábel
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 105. FAI Apokaradokia : zborník pri príležitosti sedemdesiatky Doc. ThDr. Jána Greša. / zostavili Ondrej Prostredník, František Ábel
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2003
 106. FAI The Message of Paul the Apostle within Second Temple Judaism / František Ábel
  Lanham : Lexington Books/Fortress Academic, 2020
 107. GHG Misia apoštola Pavla a jej význam v procese vzniku kresťanstva [elektronický zdroj] : . / František Ábel
  [S.l.] : [s.n.], 2010
 108. GHG Formovanie a vývoj mesianistických predstáv v židovstve [elektronický zdroj] : . / František Ábel
  [S.l.] : [s.n.], 2013
 109. GHG Exercising a criterion agape in a struggle for rescue of human beings [elektronický zdroj] : . / František Ábel
  [S.l.] : [s.n.], 2006
 110. GHG Náboženský život v židovstve novozmluvnej doby: chrámový kult v Jeruzaleme, synagóga [elektronický zdroj] : . / František Ábel
  [S.l.] : [s.n.], 2007
 111. GHG Náboženstvá mystérií v novozmluvnej dobe [elektronický zdroj] : . / František Ábel
  [S.l.] : [s.n.], 2008
 112. GII Poďakovanie za plodnú a obetavú službu / František Ábel
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 10 (2010), s. 5
 113. GII Editoriál / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 11 (2012), s. 1
 114. GII Rozvody a sobáše rozvedených kresťanov na Slovensku: čo s tým a ako ďalej? rozhovor s Jankou Strakovou, predsedníčkou občianskeho združenia Obrúčka / aut. interv. František Ábel ; účast. interv. Janka Straková
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 11 (2012), s. 4-7
 115. GII Editoriál / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 12 (2012), s. 1
 116. GII Čo by ste v cirkvi chceli zmeniť a čo ponechať? / Imrich Lukáč...[et al.] ; pripravil Ondrej Prostredník
  In: Cirkevné listy. - Roč. 137, č. 1-2 (2013), s. 4-18
 117. GII Editoriál / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 11 (2013), s. 1
 118. GII Editoriál / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 137, č. 12 (2013), s. 1
 119. GII Vďaka Bohu za vzácneho človeka / František Ábel
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 4 (2013), s. 22-23
 120. GII 18. nedeľa po Svätej Trojici (Ž 145,1-8) / František Ábel
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 52, č. 3 (2005), s. 28-32
 121. GII Mandát cirkvi je v Ježišovom príkaze otázka financovania prvých cirkevných zborov z pohľadu Novej zmluvy / František Ábel
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 94, č. 26 (2004), s. 1, 10
 122. GII Aký je rozdiel medzi hriechom a pokušením k hriechu? / František Ábel
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 12 (2007), s. 11
 123. GII Prejav úcty veľkému teológovi / František Ábel
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 24 (2006), s. 14
 124. GII Gerhard Bodendorfer: Židovské názory na Ježiša / František Ábel
  In: Výber informácií z teológie a cirkví. - Roč. 7, č. 1 (2002), s. 8-10
 125. GII Mať, alebo byť? / František Ábel
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 49 (2002), s. 1,11
 126. GII Cirkevná disciplína z pohľadu Novej zmluvy / František Ábel
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 93, č. 10 (2003), s. 9, 14
 127. GII Hľadanie možností rozvoja EBF UK / František Ábel, UKOEBNZ
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 51-52 (2007), s. 11