Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

 1. AAA Nebeské štebotanie : žalmy ako slovo Božie v Lutherových výkladoch 1519-1530. / Ľubomír Batka
  Praha : Lutherova společnost, 2015
 2. AAA 95 výpovedí dr. Martina Luthera : malý spis - veľké zmeny. / Ľubomír Batka [et al.]
  Praha : Lutherova společnost, 2016
 3. AAA Peccatum radicale : eine Studie zu Luthers Erbsündenverständnis in Psalm 51. / Ľubomír Batka
  Frankfurt am Main : Peter Lang, 2007
 4. AAA Heidelbergská dišputa : Lutherova theologia crucis. / Pavel-Andrei Prihracki, Ľubomír Batka
  Praha : Lutherova společnos, 2017
 5. AAB Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike / Ľubomír Batka
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 6. ABC Lutherova "teológ kríža" načúvanie podstate reformačnej teológie / Ľubomír Batka
  In: Heidelbergská dišputa : Lutherova theologia crucis. - ISBN 978-80-904459-8-7. - Praha : Lutherova společnost, 2017. - S. 82 - 110[1,40 AH]
 7. ABC Aký význam malo 95 výpovedí pre začiatok reformácie / Ľubomír Batka
  In: 95 výpovedí dr. Martina Luthera : malý spis - veľké zmeny. - ISBN 978-80-904459-4-9. - Praha : Lutherova společnost, 2015. - S. 98 - 122 [1,65 AH] ; nr. 30
 8. ABD Je embryo osoba? Učenie o dedičnom hriechu ako východisko pre teologickú antropológiu / Ľubomír Batka
  In: Argumentácia v bioetike. - ISBN 80-8084-261-1. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009. - S. 151-170 [1,14 AH]
 9. ABD Spravodlivosť a zákon v náuke reformátorov: sloboda, poriadok a všeobecné blaho / Ľubomír Batka
  In: Sondy do Lutherovej exegézy Listu Rimanom a Galaťanom. - ISBN 978-80-223-4768-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 139-166
 10. ADD Libero arbitrio a ratio v Lutherovej teologickej antropológii / Ľubomir Batka
  In: Filozofia. - Roč. 72, č. 6 (2017), s. 475-787
 11. ADE Peccatum radicale Lutherovo učenie o dedičnom hriechu vo výklade Žalmu 51 (1532) / Ľubomír Batka
  In: Teologická reflexe. - Roč. 11, č. 1 (2005), s. 32-46
 12. ADE Jan Hus' theology in a Lutheran context / Ľubomír Batka
  In: Lutheran Quarterly. - Roč. 23, č. 1 (2009), s. 1-28
 13. ADE Božie slovo ako vzor a zdroj ľudského života s Bohom vzťah kristológie a soteriológie / Ľubomír Batka
  In: Teologická reflexe. - Roč. 13, č. 1 (2007), s. 32-45
 14. ADE Luther in Slovak / Ľubomír Batka
  In: Lutheran Quarterly. - Roč. 31, č. 1 (2017), s. 85-93
 15. ADE Does the Lutheran church have a future? An affirmation by a Central-European Lutheran / Ľubomír Batka
  In: Dialog a Journal of Theology. - Vol. 45, No. 2 (2006), s. 143-151
 16. ADF Epochy v živote Johanna Gottfrieda Herdera / Ľubomír Batka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2007), nestr. [11 s.] [online]
 17. ADF Lutherovo hľadanie významu žalmov v procese formovania jeho reformačnej teológie / Ľubomír Batka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 1 (2013), s. 1-23 [online]
 18. ADF Teológia slova v Operationes in Psalmos (1519 – 1521) / Ľubomír Batka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 97-146 [online]
 19. ADF Lutherova teológia slova vo Výklade prvých 25 žalmov na Koburgu (1530) / Ľubomír Batka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 2 (2013), s.147-173 [online]
 20. ADF Teologická reflexia bioetiky / Ľubomír Batka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2007), nestr. [6 s.] [online]
 21. ADF Original Sin. A Comparison of Luther and Melanchthon / Ľubomír Batka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2007), nestr. [11 s.] [online]
 22. ADF Aspekt slabosti a sily viery v evanjelickej etike / Ľubomír Batka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 2 (2014), s.102-116 [online]
 23. ADF Odcudzenie, genetické inžinierstvo a budúcnosť ľudstva / Ľubomír Batka
  In: ITlib. - Roč. 19, č. špeciál (2015), s. 41-4[online]
 24. AEC Znaky kresťanskej cirkvi a jednota cirkvi / Ľubomír Batka
  In: Lutheranus 4. Studie a texty k teologii a dějinám luterske reformace. - ISBN 978-80-904459-2-5. - Praha : Lutherova společnost, 2013. - S. 87-113 [1,77 AH] ; nr. 35
 25. AEC Vom Umgang mit Luther 2017 drei Statements zur Podiumsdiskussion / Ľubomír Batka, Claus Schwambach, Sarah H. Wilson
  In: Lutherjahrbuch : Organ der internationalen Lutherforschung : Roč. 85. - ISBN 978-3-525-87450-9. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2018. - S. 313-330
 26. AEC Luther's exposition of psalms 1-25 at Coburg (1530) / Ľubomír Batka
  In: From Wittenberg to the world : essays on the reformation and its legacy in honor of Robert Kolb. - ISBN 978-3-525-53126-6. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2018. - S. 21-45
 27. AEC Opica božia. Lutherov pohľad na diablovo konanie v Božom svete / Ľubomír Batka
  In: Lutheranus 5 : démonologie, svátosti, tradice. - ISBN 978-80-904459-6-3. - Praha : Lutherova společnost, 2015. - S. 7 - 41[1,70 AH] ; nr. 30, 8
 28. AEC Luther's Teaching on Sin and Evil / Ľubomír Batka
  In: The Oxford Handbook of Martin Luther's Theology. - ISBN 978-0-19-960470-8. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - S. 233-253 [1,07 AH]
 29. AED Prirodzený zákon a bioetika z pohľadu evanjelickej etiky / Ľubomír Batka
  In: Bioetické výzvy a súčasnosť. - ISBN 978-80-8127-133-5. - Bratislava : STIMUL, 2015. - S. 147-159
 30. AED Nie je úrad ako úrad. Evanjelické chápanie cirkevného úradu / Ľubomír Batka
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 108-115
 31. AED Zákon a evanjelium hermeneutický kľúč Martina Luthera / Ľubomír Batka
  In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - ISBN 978-80-223-2893-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 116-123
 32. AED Xenofóbia a jej prekonávanie v spisoch Reformácie / Ľubomír Batka
  In: Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi. - ISBN 978-80-223-3432-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 175-192 [1,07 AH]
 33. AED Dôstojnosť človeka. Má táto kategória normatívnu hodnotu pre bioetiku? / Ľubomír Batka
  In: Bioetické výzvy pre filozofiu. - ISBN 978-80-8105-075-6. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. - S. 42-58
 34. AED Patrí teológii miesto na univerzite? O vedeckosti teológie, teologickosti viery a vierohodnosti vedy / Ľubomír Batka
  In: Vzťah vedy a náboženstvá. - ISBN 978-80-8084-349-6. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2008. - S. 151-165
 35. AED "Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú - dobrorečte a nezlorečte" O chvále, chválach, pochvalách, pochlebovaní a požehnaní / Ľubomír Batka
  In: V službe evanjelia : vedecký zborník vydaný pri príležitosti päťdesiatych narodenín PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD.. - ISBN 978-80-7140-424-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2013. - S. 24-30
 36. AEE Aktuelles Zeugnis von der Macht des Evangeliums Das Augsburgische Bekenntnis damals und heute / Ľubomír Batka
  In: Uber Schlesien hinaus. - ISBN 978-3-87057-291-4. - Wurzburg: Bergstadtverlag, Wilhelm Gottlieb Korn GmbH, 2006. - S. 33-44
 37. AEE Law and gospel / Ľubomír Batka and Anna Marie Johnson
  In: T&T Clark companion to Reformation theology. - ISBN 978-0-567-03360-4. - London : T&T Clark International, 2012. - S. 72-85
 38. AEE Weshalb rennt Adam? Luthers Lehre von "peccatum radicale" im Spiegel des Bildes "Gesetz und Evangelium" von Lucas Cranach d. Ä. / Ľubomír Batka
  In: Luther between present and past : studies in Luther and Lutheranism. - ISBN 951-9047-65-4. - Helsinky : Luther-Agricola-Society, 2004. - S. 151-172
 39. AEE Živé svedectvo o moci evanjelia. Význam Augsburského vierovyznania pre dnešok. / Ľubomír Batka
  In: Lutheranus 2006. K Augsburskému vyznání.. - ISBN 80-903632-1-0. - Praha : Lutherova společnost, 2006. - S. 11-26
 40. AFC Chalcedon revisited what does this catholic doctrine teach us? / Ľubomír Batka
  In: Christliche Traditionen zwischen Katholizität und Partikularität = Christian traditions between catholicity and particularity.. - ISBN 978-3-87476-605-0. - Frankfurt am Main : Otto Lembeck, 2009. - S. 101-116
 41. AFC "Jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen" Wo begegnen sich Theologie und Gesellschaft? / Ľubomír Batka
  In: Die Rolle der Theologie in Universität, Gesellschaft und Kirche. - ISBN 978-3-374-03032-3. - Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2012. - S. 85-95
 42. AFC Religiöse Rede in einer postsäkularen Gesellschaften aus dogmatischer Sicht / Ľubomír Batka
  In: Religiöse Reden in postsäkularen Gesellschaften. - ISBN 978-3-374-04303-3. - Leipzig : Evangelische Verlangsanstalt GmbH, 2016. - S. 113-129
 43. AFC Theology of the Word in "Operationes in Psalmos" (1519-1521) / Ľubomír Batka
  In: Singing the Songs of the Lord in Foreign Lands : Psalms in Contemporary Lutheran Interpretation. - ISBN 978-3-374-03773-5. - Leipzig : Evangelische Verlangsanstalt, 2014. - S. 213-230 [1,07 AH]
 44. AFC Praktisch-theologische Erwägungen zur Konfessionslosigkeit im Kontext der evangelischen Kirche in der Slowakei / Ľubomír Batka
  In: Konfessionslosigkeit heute. Zwischen Religiosität and Säkularität. - ISBN 978-3-374-03385-0. - Leipzig : Evangelische Verlangsanstalt, 2014. - S. 185-202
 45. AFC Paul on Citizenship Pauline Hermeneutics in Philippians 1:27 and 3:20 / Ľubomír Batka
  In: Pauline Hermeneutics: Exploring the "Power of the Gospel". - ISBN 978-3-374-04342-7. - Leipzig : Evangelische Verlangsanstalt GmbH, 2016. - S. 99-113.
 46. AFD From theological apology to apological theology Paul as a theologian in the book of Acts / Ľubomír Batka
  In: The mission of Paul and the multicultural society = Pavlova misia a multikultúrna spoločnosť. - ISBN 978-80-223-2969-9. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 138-144
 47. AFD Ecclesiology in Matthew and Luther: implications for the contemporary church / Ľubomír Batka
  In: O filozofii a viere : zborník z prvého česko-slovenského filozoficko-teologického sympózia. - ISBN 978-80-223-4546-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 23-41
 48. AFD Odcudzenie ako filozofický, antropologický a ekonomický fenomén v myslení Karola Marxa / Ľubomír Batka
  In: Marx stále živý : k prehodnoteniu učenia K. Marxa v súčasnom právnom a ekonomickom myslení. - ISBN 978-80-571-0170-3. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - S. 27-34
 49. AFD Teodicea: Kolumbovo vajce teológie / Ľubomír Batka
  In: Božia prozreteľnosť a zlo vo svete (Problém teodícey). - ISBN 978-80-88827-39-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011. - S. 133-136
 50. AFD Vyhlásenie ECAV na Slovensku o manželstve a rodine analýza a komentár / Ľubomír Batka
  In: Reformácia a politika. Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny. - ISBN 978-80-7140-495-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2016. - S. 130-153
 51. AFD Beginning of Reformation in the territory of nowadays Slovakia 1520-1614 / Ľubomír Batka
  In: 500 Jahre der Reformation in der Slowakei. - ISBN 978-3-643-14280-1. - Münster : LIT Verlag, 2019. - S. 109-121
 52. AFD Poetry, theology and the word of God / Ľubomír Batka
  In: Poetry and Theology. - ISBN 978-80-86498-67-6. - Jihlava : Mlyn, 2018. - S. 185-211
 53. AFD Motívy učenia o preexistenčnom Logosovi - Kristovi v Lutherovej teológii / Ľubomír Batka
  In: Logos - Kristus a jeho význam pre teológiu a sociálnu etiku. - ISBN 978-80-223-2541-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 110-114
 54. AFD Všetko skúmajte, dobrého sa držte - argumenty evanjelickej teológie proti a v prospech ordinovania žien / Ľubomír Batka
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 21-31
 55. AFD Reformačné učenie o troch stavoch ako základ pre chápanie úlohy ženy a matky v rodine a v manželstve / Ľubomír Batka
  In: Žena v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-712-5. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2007. - S. 60-66
 56. AFD Jedine vierou? hermeneutický problém v Lutherovom preklade R 3,28 / Ľubomír Batka
  In: Explikácia, aplikácia, aktualizácia. - ISBN 80-8070-528-3. - Žilina : Edis, 2006. - S. 93-102
 57. AFD Liturgické dianie v službách Božích ako interakcia medzi Bohom a človekom / Ľubomír Batka
  In: Teológia evanjelických služieb Božích. - ISBN 978-80-7165-698-2. - Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 50-72
 58. BAA The encyclopedia of Christianity : vol. 5. Si-Z. / ed. Erwin Fahlbusch...[et al.] ; translator and English-language editor, Geoffrey W. Bromiley
  Leiden : BRILL, 2008
 59. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 60. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv., Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 61. BCI Dogmatika II / Ľubomír Batka
  Bratislava : EBF UK v Bratislave, 2017
 62. BCI Teológia symbolických kníh / Ľubomír Batka
  Bratislava : EBF UK v Bratislave, 2017
 63. BDA Luther in Central Europe / Ľubomír Batka
  In: The Oxford Encyclopedia of Martin Luthe. - ISBN 978-0-19-046184-3. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - S.159-176
 64. BDA Sin / Ľubomír Batka
  In: The Oxford Encyclopedia of Martin Luthe. - ISBN 978-0-19-046184-3. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - S. 40-54
 65. BDE Kázeň na text J 15, 26-27 ; 1. slávnosť Svätodušná / Eva Mažárová
  In: Evangelicus. - Č. Letnice (2011), s. 3-4
 66. BDE Élet Krisztusban Jn 15,5 / Ľubomír Batka
  In: Lelkipásztor. - Roč. 87, č. 8-9 (2012), s. 359-360
 67. BDE A szeretet alapevle az egyházban / Ľubomír Batka
  In: Lelkipásztor. - Roč. 92, č. 7 (2017), s. 242-244
 68. BDF Sviatok mučeníčky Lucie / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 50 (2010), s. 13
 69. BDF Sviatok Sv. Mikuláša / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 49 (2010), s. 13
 70. BDF Spiritualisti a entuziasti podľa Symbolických kníh / Ľ. Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 101, č. 9 (2011), s. 8
 71. BDF Teologicko-kultúrny pohľad na sviatky Cyrila a Metoda a Jána Husa / Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 135, č. 6 (2011), s. 12-14
 72. BDF "Od olivovníka sa učte..." sexuálna etika v zápase interpretácií / Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 139, č. 1-2 (2015), s. 32-36
 73. BDF O krstení, kriesení a vzkriesení / Ľubomír Batka
  In: Melanchton. - č. 1-3 (2011), s. 8-12
 74. BDF Ospravedlnenie z milosti / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 19 (2010), s. 3
 75. BDF 4. nedeľa adventná L 1,26-33 (34-38) / Ľubomír Batka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 57, č. 4 (2010), s. 30-33
 76. BDF 1. slávnosť vianočná / Ľubomír Batka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 1, č. 4 (2016), s. 3-5
 77. BDF Augsburské vierovyznanie - živé svedectvo o moci evanjelia / Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 129, č. 10 (2005), s. 10-15
 78. BDF Aký význam majú veľkonočné tradície? / Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 82, č. 4-5 (2008), s. 24-29
 79. BDF Kristov kríž je miestom, kde sa relizuje Božia milosť / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 11-12 (2008), s. 2-3
 80. BDF Reformačná teológia / Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 137, č. 11 (2013), s. 8-12
 81. BDF Večný život: radosť alebo strach? / Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 129, č. 7-8 (2005), s. 34-39
 82. BDF 4. nedeľa po Svätej Trojici (R 5:1-8:11) / Ľubomír Batka
  In: Služba slova. - Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. Roč. 52, č. 2 (2005), s. 40-43
 83. BDF Peccatum radicale / Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 129, č. 4 (2005), s. 18-21
 84. BDF Veľký piatok / Ľubomír Batka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 2, č. 2 (2017), s. 9-11
 85. BDF Prípravka na nedeľu po Vianociach Lk 2, 41-52 / Ľubomír Batka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 54, č. 4 (2007), s.43-46
 86. BDF Nedeľa po Vianociach L 2, 41-52 / Ľubomír Batka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 54, č. 4 (2007), s. 43-46
 87. BDF Znaky evanjelickej spirituality / Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 130, č. 5 (2006), s. 10-16
 88. BDF Reformácia bez deformácie / Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 132, č. 10-11 (2008), s. 11-14
 89. BDF 26. nedeľa po Sv. Trojici Lukáš 21,8-19 / Ľubomír Batka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 55, č. 4 (2008), s. 14-18
 90. BDF Revolúcia hodnôt? / Ľubomír Batka
  In: Melanchton. - č. 1-3 (2010), s.13-17
 91. BDF Zodpovednosť a spolupatričnosť / Ľubomír Batka
  In: Evanjelická Bratislava. - č. 4 (2011), s. 9-11
 92. BDF 8. nedeľa po Svätej Trojici / Ľubomír Batka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 60, č. 3 (2013), s. 3-5
 93. BDF Veni Sancte, Veľký kostol v Bratislave / Ľubomír Batka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 60, č. 1 (2013), s. 1-3
 94. BDF Nekonfesijnosť a sekularizmus ako výzva pre cirkev I. / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický východ. - Roč. 5, č. 11 (2014), s. 20-21
 95. BDF Nekonfesijnosť a sekularizmus ako výzva pre cirkev II. / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický východ. - Roč. 5, č. 12 (2014), s. 30-33
 96. BDF Vzdelávanie ako súčasť evanjelickej identity / Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 140, č. 3 (2016), s. 6-11
 97. BED Katedra systematickej teológie portrét Katedry systematickej teológie / Ľubomír Batka
  In: 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku. - ISBN 978-80-88827-36-8. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 105-114
 98. BED Problém charizmatického hnutia či problém chariziem? / Ľubomír Batka
  In: Misia - Charizmatické hnutia. - ISBN 978-80-7140-380-7. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2012. - S. 143-155
 99. BEE Doctrine and life in Luther and Melanchton / Bo Kristian Holm and Ľubomír Batka
  In: Luthers Ethik : christliches Leben in ecclesia, oeconomia, politia. - ISBN 978-3-525-87441-7. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2010. - S. 241-244
 100. BEF Evanjelium podľa Marka 2, 1-12 / Ľubomír Batka
  In: Narodený zhora : zbierka krstných príhovorov duchovných Evanjelickej cirkvi a. v. vyznania na Slovensku. - ISBN 978-80-970651-7-1. - Bratislava : Združenie evanjelických duchovných, 2011. - S. 26-31
 101. BEF Štúdium teológie dáva životu človeka nový rozmer / Ľubomír Batka
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2013. - ISBN 80-7140-401-9. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2012. - S. 76-79
 102. BEF Prínos Schillingovej knihy v slovenskom kontexte / Ľubomír Batka
  In: Martin Luther: Rebel v prevratných časoch. - ISBN 978-80-89491-16-2. - Bratislava : aleph, 2017. - S. 12-20
 103. EDI Georg Major (1502-1574): Ein Theologe der Wittenberger Reformation / Ľubomír Batka
  In: Sixteenth Century Journal. - Roč. 38, č. 3 (2007), s. 830-832
 104. EDI Transcending Bounds, Uniting Focus / Ľubomír Batka
  In: Syndicate. - ISBN 978-1-4982-2515-1. - Roč. 2, č. 2 (2015), s. 141-146
 105. EDI Christian Volkmar Witt: Martin Luthers Reformation der Ehe / Ľubomír Batka
  In: Theologische Rundschau. - Roč. 83, č. 2 (2018), s. 177-179
 106. EDI Giesemann, Gerhard: Die Theologie des slowenischen Reformators Primož Trubar / Ľubomír Batka
  In: Theologische Literaturzeitung. - Roč. 144, č. 4 (2019), s. 338-339
 107. EDI Brenz als Kontroverstheologe: Die Apologie der Confessio Wirtembergica und die Auseinandersetzung zwischen Johannes Brenz und Pedro de Soto / Ľubomír Batka
  In: Sixteenth Century Journal. - Roč. 40, č. 3 (2009), s. 987-8
 108. EDI Štvrté vydanie fascinujúceho slovníka Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG4) / Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 130, č. 4 (2006), s. 23-25
 109. EDI Juraj Bándy, Exegéza knihy proroka Jonáša / Ľubomír Batka
  In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. - Band 118, Heft 1 (2006), s. 125
 110. EDI Juraj Bándy, Teológia Starej zmluvy / Ľubomír Batka
  In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. - Band 118, Heft 2 (2006), s. 287-288
 111. EDI Sidonia Horňanová: Synagógy, kontinuita medzi Synagóge a Ekklésia / Ľubomír Batka
  In: Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft. - Roč. 120, č. 2 (2008), s. 298-299
 112. EDJ Teológia prosperity - kritické predstavenie / Kjell Olav Sannes ; preložil Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 135, č. 6 (2011), s. 15-16
 113. EDJ Prednášky k Listu Galaťanom 1531 (1535) / preložil Ľubomír Batka
  In: Sondy do Lutherovej exegézy Listu Rimanom a Galaťanom. - ISBN 978-80-223-4768-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 37-82
 114. EDJ Lutherova teológia kríža / Jens Wolff ; prekl. Ľubomír Batka
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2007), nestr. [12 s.] [online]
 115. EDJ Záverečný dokument z Teologickej konferencie 2005 / Ľubomír Batka, Daniela Horínková
  In: Teológia evanjelických služieb Božích. - ISBN 978-80-7165-698-2. - Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 113-115
 116. FAI Sondy do Lutherovej exegézy Listu Rimanom a Galaťanom / editori: Ľubomír Batka, Pavel-Andrei Prihracki
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 117. FAI Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. (Problém teodícey) : zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického sympózia. / Igor Kišš a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2011
 118. FAI Heidelbergská dišputa : Lutherova theologia crucis. / zost. Ľubomír Batka
  Praha : Lutherova společnost, 2017
 119. FAI 95 výpovedí Dr. Martina Luthera : malý spis - veľké zmeny. / zost. Ľubomír Batka
  Praha : Lutherova společnost, 2016
 120. FAI The Oxford Handbook of Martin Luther's Theology / zost. Robert Kolb, Irene Dingel, Lubomír Batka
  Oxford : Oxford University Press, 2014
 121. GII Nezabúdajme na naše fary! / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 43-44 (2010), s. 10
 122. GII Vivat academia, vivat professores / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 31, č. 1 (2009/10), s. 3-5
 123. GII Čo by ste v cirkvi chceli zmeniť a čo ponechať? / Imrich Lukáč...[et al.] ; pripravil Ondrej Prostredník
  In: Cirkevné listy. - Roč. 137, č. 1-2 (2013), s. 4-18
 124. GII Falošní nasledovníci Krista Vy sa pýtate - my odpovedáme / Ľubomír Batka, UKOEBST
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 1(2008), s. 12
 125. GII Ad: Liturgické farby sú nepodstatným znamením EPST 4/2008, str. 8-9 / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 6 (2008), s. 12
 126. GII Ten, ktorý je oddelený pre duchovnú službu Vy sa pýtate - my odpovedáme / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 7 (2008), s. 12
 127. GII Minirozhovor s Ľubomírom Batkom, zborovým farárom vo Sv. Jure / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98 , č. 21 (2008), s. 9
 128. GII Hovorili o násilí, politike a náboženstve / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 41 (2005), s. 2
 129. GII Vo vianočnom príbehu nachádzame samých seba / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 51-52 (2005), s. 16-17
 130. GII Modlitba ako forma viery / Ľubomír Batka
  In: Cirkevné listy. - Roč. 131, č. 4 (2007), s. 2-4
 131. GII Liturgia: nutné zlo, či záhrada slastí? / Ľubomír Batka
  In: Melanchton. - č. 1 (2009), s. 13-16
 132. GII Brieždenie na nové časy - búducnosť konfirmácie v ECAV rozhovor s Ľubomírom Batkom / účast. interv. Ľubomír Batka ; aut. interv. Ján Hroboň
  In: Cirkevné listy. - Roč. 131, č.5 (2007), s. 5-10
 133. GII Je človek predurčený k spáse? / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 10 (2007), s. 10
 134. GII Kto je Kristovo telo a pije jeho krv zostáva v Kristovi a Kristus v ňom / Ľubomír Batka
  In: Melanchton. - č. 2 (2009), s. 13-15
 135. GII Prečo máme dedičný hriech? / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 1 (2007), s. 12
 136. GII [Matúš 14,22-33] / Ľubomír Batka
  In: Potešujte sa vospolok týmito slovami. - Bratislava : Združenie evanjelických duchovných, 2009. - S. 32-34
 137. GII Aktuálny Luther / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 31 (2007), s. 2
 138. GII Diskusia o rozvoji fakulty / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 30 (2007), s. 2
 139. GII Štedrý večer J 7,28-29 / Ľubomír Batka
  In: Služba slova. Homiletická príloha Cirkevných listov pre evanjelických a.v. kňazov. - Roč. 53, č. 4 (2006), s. 33-36
 140. GII Zo seminára riaditeľov a spirituálov evanjelických cirkevných škôl / Ľubomír Batka
  In: Evanjelické školy. - Roč. 3, č. 16 (2006), s. 1-4
 141. GII Zásadným problémom je "nepoznanie Boha" / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 13 (2006), s. 4
 142. GII Boží Syn - Spasiteľ hriešneho človeka /
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 38 (2006), s. 11
 143. GII Články, na ktorých cirkev stojí a padá 1. časť / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 39 (2006), s. 11
 144. GII Články, na ktorých cirkev stojí a padá 2. časť / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 40 (2006), s. 11
 145. GII Ekumenický seminár pred výročím reformácie / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč.103, č. 29 (2013), s.4
 146. GII Člen akademickej obce UK sa stal generálnym biskupom ECAV / Ľubomír Batka
  In: Naša univerzita. - Č. 4 (2006), s. 5
 147. GII Návšteva z budapeštianskej teologickej univerzity / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 13-14 (2013), s. 16
 148. GII Požehnanie je živé mocné Slovo Božie / Ľubomír Batka
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 102, č. 21 (2012), s. 7