Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

 1. AAA Renewing worship. A summarizing study based on activities of the Youth and Student Program (1985-1990) / Július Filo
  Geneva : Lutheran World Federation, 1990
 2. AAB Víťaziaci Kristus / Július Filo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2006
 3. AAB Horizonty obnovy cirkvi / Július Filo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2001
 4. ABC Dimensions of communion inclusive participation in the LWF / Anza Lema ... [et al.]
  In: From federation to communion. - ISBN 0-8006-3110-2. - Minneapolis : Fortress Press, 1997. - S. 286-322
 5. ADE Das Verhältnis von Staat und Kirchen in der Slowakei / Július Filo
  In: Zeitschrift für evangelische Kirchenrecht. - Band 50, Heft 3 (2005), s. 527-552
 6. ADE Vplyv teologických cieľov na obsah a formu služieb božích / Július Filo
  In: Theologická revue. - Roč. 87, č. 4 (2016), s. 416-425
 7. ADE Kirchliche Möglichkeiten und diakonische Herausforderungen im ostlichen Europa / Július Filo
  In: Diakonie. - Č. 6 (1990), s. 8-15
 8. ADE Die Bedeutung des Gesangbuches für den Aufbau der lebendingen Gemeinde / Július Filo
  In: Musik und Gottesdienst. - Roč. 53, č. 3 (1999), s. 94-99
 9. ADE Problematika prípravy k Večeri Pánovej / Július Filo
  In: Křesťanská revue. - Roč. 59, č. 7 (1992), s. 147-153
 10. ADE Evangelische Bekenntnisse und die aktuelle geistliche Kultur / Július Filo
  In: Amt und Gemeinde. - Roč. 51, č. 9-10 (2000), s. 171-175
 11. ADE The Liturgical Life of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia as a Witness to her struggles and visions / Július Filo
  In: Seminary Ridge Review. - Roč. 1, č. 4 (1999), s. 10-22
 12. ADE Rechtliche Rahmenbedingungen für das Wirken der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei / Július Filo
  In: Östereichisches Archiv für Kirchenrecht. - Roč. 44, č. 2 (1997), s. 442-451. -
 13. ADF Ekumenická zodpovednosť a úlohy ECAV na Slovensku / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 3, č. 1 (2009), [nestránkované, rozsah 11 s.]
 14. ADF Význam spevníka pre duchovný rast cirkvi / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 3, č. 1 (2009), [nestránkované, rozsah 8 s.]
 15. ADF Diaconal education in Slovakia - ways to the missionary renewal of the Church / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 8 s.]
 16. ADF The future of Christianity in Central and Eastern Europe / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 9 s.]
 17. ADF Rozhodnutia Ružomberskej synody o Večeri Pánovej v kontexte dejín Slovenských evanjelických a. v. služieb Božích / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 5 s.]
 18. ADF Podiel cirkvi na sociálnej zodpovednosti štátu / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 5 s.]
 19. ADF Východiská a ciele misiologického vzdelávania / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 4 s.]
 20. ADF "Verbindlichkeit" in local settings / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 1, č. 1 (2007), [nestránkované, rozsah 3 s.]
 21. ADF "V tvojom dome musím dnes zotrvať" návštevy v domácnostiach – súčasť Božej misie v dnešnom svete / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 5, č. 3 (2011), [nestránkované, rozsah 16 s.]
 22. ADF Úcta slovenských evanjelikov voči apoštolom Slovanov význam života a pôsobenia svätých apoštolov Slovanov Cyrila a Metoda a vzťah k cyrilo-metodskej tradícii / Július Filo
  In: Národná osveta. - Roč. 22, č. 1-2 (2012), s. 12-13
 23. ADF Liturgický význam Cithary Sanctorum pre ECAV na Slovensku / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 7 (2001), s. 102-105
 24. ADF Učenie o cirkvi a teológia sociálnej služby / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 109(120), č. 2 (1996), s. 20-23
 25. ADF Cieľ a skladba bohoslužobného života zboru v službe jednoty rastu / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 1 (2000), s. 4-7
 26. ADF Spolupráca ordinovaných a neordinovaných, ich vzájomný vzťah a podpora pri úlohách dnešnej cirkvi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 11 (1999), s. 164-169
 27. ADF Perspektívy rozvoja v službe Pánovej cirkvi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 107(118), č. 4-5 (1994), s. 59-61
 28. ADF Svedecká diakonia / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 108(119), č. 3 (1995), s. 40-42
 29. ADF Služba vedenia v komunikácii rozhodujúcej a výkonnej právomoci / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 5 (2001), s. 68-71
 30. ADM Practical Theology in Slovakia / Július Filo
  In: International Journal of Practical Theology. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 281-290
 31. AEC Das Abendmahl nach den slowakischen lutherischen Ordnungen / Július Filo
  In: Coena Domini II. - ISBN 3-7278-1375-X. - Fribourg : Academic Press, 2005. - S. 340-354
 32. AEC Das Leben zusammen mit Roma gestalten eine missionarische Aufgabe / Július Filo
  In: Sinti und Roma unter uns in Europa. - ISBN 978-385253-534-0. - Eisenstadt : E. Weber Verlag GmBH, 2015. - S. 53-61
 33. AED Prekonávanie odcudzenia a xenofóbie ako hermeneutická, pastorálna a diakonická úloha / Július Filo
  In: Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi. - ISBN 978-80-223-3432-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 265-286 [1,41 AH] ; nr. 28
 34. AEE Das liturgische Leben der evangelischen Kirche ausburgischer Bekenntnisses in der Slowakei als Zeugnis für ihre Kämpfe und Visionen / Július Filo
  In: Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. - ISBN 3-85073-242-8. - Wien : Evangelischer Presseverbund, 1996. - S. 237-249
 35. AEF Cirkev v zápase s ideologickými princípmi fašizmu a ich prejavmi / Július Filo
  In: Evanjelická teológia na prahu nového storočia : Zborník prác a štúdií učiteľov EBF UK v Bratislave. - ISBN 80-7100-825-7. - Žilina : Nadácia Jana Amosa Komenského, 2001. - S. 179-187
 36. AEF Teologický odkaz chápania krstu v rannej cirkvi / Július Filo
  In: Viditeľné slovo. - ISBN 80-7140-053-X. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998. - S. 22-36
 37. AEF Spoločná zodpovednosť za úlohy celej cirkvi / Július Filo
  In: Zborník zo seminára o šafárstve. - Svätý Jur - Modra : Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, 1999. - S. 56-63
 38. AEF Problematika prípravy k Večeri Pánovej / Július Filo
  In: Cesty hľadania : Zborník vedeckých prác k 60. výročiu EBF UK v Bratislave. - ISBN 80-223-0798-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 214-227
 39. AEF Osobná sloboda a kolektívna zodpovednosť z pastorálnopsychologického hľadiska / Július Filo
  In: Teologické hodnotenie tolerancie. - 80-967498-0-3. - Bratislava : Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 1995. - S. 94-105
 40. AEF Liturgický význam Cithary Sanctorum pre ECAV na Slovensku / Július Filo
  In: Radosť z teológie : Zborník pri príležitosti sedemdesiatky prof. ThDr. Igora Kišša. - ISBN 80-7140-237-0. - Bratislava : Tranoscius, 2004. - S. 79-86
 41. AEF Spoločný pohľad na dejiny - dôležitý krok k zblíženiu / Július Filo
  In: Problematika cirkevných dejín 1517-1681 na Slovensku (v Uhorsku). - ISBN 80-224-0674-0. - Bratislava : Veda, 2001. - S. 15-18
 42. AEF Spoveď - evanjeliová cesta posvätenia / Július Filo
  In: Viditeľné slovo. - ISBN 80-7140-053-X. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998. - S. 162-177
 43. AFA Die Evangelische Diakonie als ein Instrument der Erneuerung der Kirche und ein Beitrag zur Erneuerung der Geselschaft / Július Filo
  In: Eintreten für das Leben - Diakonie im Aufbruch. - Frankfurt am Main : DW-EKD, 1996. - S. 3-11
 44. AFA Lutheran Messages and the Challenge of Contextualization / Július Filo
  In: Revisioning Theological Education. - Geneva : Lutheran World Federation, 1999. - S. 37-40
 45. AFC Mut zum Leben des Glaubens in der Öffentlichkeit Gesellschaflicher Kontext und persönliche Geschichten im Dienste des Herrn / Július Filo
  In: Lebensgeschichten aus kommunistischer Zeit : Dokumentation von Beiträgen der Fachtagung in Krzyżowa/Kreisau März 2011. - Düsseldorf : Gesselschaft für Interkulturelle Seelsorge und Beratung, 2012. - S. 91-100
 46. AFC Towards a liberating church - church repenting and giving signs of hope / Július Filo
  In: Development Education Forum, No. 12. - Geneva : Lutheran World Federation, 1987. - S. 28-37
 47. AFC Die Wirkung des lutherischen Bekentnisses im Kontext der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei / Július Filo
  In: Lutherisches Bekenntnis in ökumenischer Verpflichtung. - Hannover : Lutherischer Kirchenamt der VELKD, 1996. - S. 22-26
 48. AFC Forms of mission partnership in the worldwide Lutheran Communion / Július Filo
  In: Into the third Millenium: Together in God´s Mission LWF Consultation on Churches in Mission. - Geneva : Lutheran World Federation, 1998. - S. 167-174
 49. AFC Objectives of the conference / Július Filo
  In: Ways Leading to Peace. - Geneva : Lutheran World Federation, 1988. - S. 3-6
 50. AFC Friedensdienst durch Evangelisation / Július Filo
  In: Wege die zum Frieden führen. - Genf : Lutherischen Weltbund, 1988. - S. 10-20
 51. AFC Between the Past and the Future / Július Filo
  In: Pre-Assembly Youth Conference - Report. - Geneva : Lutheran World Federation, 1990. - S. 13-21
 52. AFC Missionarische Perspektiven der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei / Július Filo
  In: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. - Berlin : Arbeitsgemeinschaft der Missionarischen Dienste im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, 2002. - S. 20-27
 53. AFC Soziale Dienste als ein missionarischer Beitrag der Evangelischen Kirche in der Slowakei in Kontext der offenen Zivilgesellschaft / Július Filo
  In: Christian social welfare of past/post-socialist countries & NGO International Symposium. - Jeonju : Hanil University, 2006. - S. 261-283
 54. AFD Teologické úsilie o pravú cirkev a jeho vzťah k spoločenskej angažovanosti / Július Filo
  In: Jozef Miloslav Hurban - evanjelický teológ a národovec. - ISBN 978-80-7165-696-8. - Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 160-169
 55. AFD Vplyv pokračujúcej reformácie na služby Božie / Július Filo
  In: Teológia evanjelických služieb Božích. - ISBN 978-80-7165-698-2. - Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 26-49
 56. AFD Postavenie tradície a Písma v evanjelickej teológii / Július Filo
  In: Biblia a Tradícia v kresťanských cirkvách. - ISBN 978-80-7165-881-8. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012. - S. 57-63
 57. AFD Spoločenské hodnoty v kázňovej tvorbe Jána Kollára / Július Filo
  In: Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia. - ISBN 978-80-7162-638-1. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2006. - S. 201-204
 58. AFD Ordinácia žien ako príspevok ku kňazskému úradu cirkvi - novozmluvná perspektíva / Július Filo
  In: Ordinácia žien za farárky v cirkvi. - ISBN 978-80-8070-934-1. - Žilina : EDIS, 2008. - S. 40-43
 59. AFD Tvoriť život spolu s Rómami - misijná úloha / Július Filo
  In: Spolu s Rómami vytvárať plnohodnotný život. - ISBN 978-80-970147-7-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 81-88
 60. AFD The Lutheran church and society in Slovakia during the cold war / Július Filo
  In: Christian world community - and the cold war. - ISBN 978-80-88827-41-2. - Bratislava : Evangelical theological faculty of the Comenius University in Bratislava, 2012. - S. 21-45
 61. AFD Theologie in der Kirche in der Erziehung zur geistlichen Mündichkeit / Július Filo
  In: Theologie im Dienst der Kirche. - Bratislava : EBF UK, 1995. - S. 89-99
 62. AFD Modlitba v liturgickom dianí a priestorové implikácie / Július Filo
  In: Miesto pre modlitbu. - ISBN 80-88675-74-X. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2000. - S. 27-29
 63. AFD Reformácia otvára možnosti k obnove apoštolského diakonátu / Július Filo
  In: 500. výročie reformacie v kontexte Ekumeny. - ISBN 978-80-561-0528-3. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 5-22
 64. AFD Človek v Božom svetle pohľady do kozmológie a antropológie Dr. Martina Luthera / Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 4, č. 1 (2010), [nestránkované, rozsah 17 s.]
 65. AFD Katedra praktickej teológie cestou od pastorálnej teológie ku praktickej teológii / Július Filo
  In: 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku. - ISBN 978-80-88827-36-8. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 120-134
 66. BAA The encyclopedia of Christianity : vol. 5. Si-Z. / ed. Erwin Fahlbusch...[et al.] ; translator and English-language editor, Geoffrey W. Bromiley
  Leiden : BRILL, 2008
 67. BAB Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / Július Filo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1996
 68. BAB Prenikanie soli / Július Filo
  Martin : Matica slovenská, 2006
 69. BAB V službe obnovy a jednoty / Július Filo
  Prešov : Michal Vaško, 2006
 70. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 71. BCI Teologické základy diakonie / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2011
 72. BCI Liturgika / Július Filo
  Bratislava : EBF UK, 1997
 73. BCI Základy pastorálky / Július Filo
  Bratislava : EBF UK, 2000
 74. BCI Diakonika / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2010
 75. BCI Zborová diakonia / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009
 76. BCI Cirkevné právo / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009
 77. BCI Aplikovaná hermeneutika / Július Filo
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2009
 78. BDA Evangelisches Kirchenlexikon : Internationale theologische Encyklopädie. / Július Filo ... [et al.]
  Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1989
 79. BDA Theologische Realenzyklopädie / Július Filo ... [et al.]
  Berlin : Walter de Gruyter, 2000
 80. BDE Ein Lied in der Liebe zu den Beduerftigen gemeinsam singen / Július Filo
  In: Diakonie & Spiritualität. - Č. 2 (2008), s. 6-7
 81. BDE Jugend und Studentenprogram / Július Filo
  In: Lutherische Weltbund. - Č. 27 (1989), s. 108-112
 82. BDE From Slovakia, With Love! / Július Filo
  In: The Zion. - Roč. 74, č. 2 (1998), s. 8-9
 83. BDE Initial Reflections After the Fall: A Christian View of Morality in Post-Communist Central Europe / Július Filo
  In: Lutheran Forum. - Roč. 36, č. 2 (2002), s. 12-15
 84. BDF Rieka svetového luteranizmu tiekla cez Afriku / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 43-44 (2008), s. 28-29
 85. BDF Misijná stratégia Pavlovej reči vo svete náboženskej pestrosti Sk 17, 22 - 31 / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 3 (2012), s. 2-3
 86. BDF Úloha biskupa v duchovnom živote duchovných mozaika vyjadrení biskupov, seniorov a farárov ECAV na Slovensku / Miloš Klátik...[et al.]
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 4 (2012), s. 8-18
 87. BDF Za roztrhnutou oponou / Július Filo
  In: Evanjelický východ. - Roč. 2 (17), č. 11 (2011), s. 3-7
 88. BDF O radosti zo života / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 15, č. 146 (2007), s. 50
 89. BDF Spoznáte ich po srdečnosti! spomienky na službu medzi Slovákmi v Amerike / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 20-21 (2007), s. 28-29
 90. BDF Vzkriesený Ježiš uprostred nás / Július Filo
  In: Cestou svetla. - Roč. 28, č. 4 (2017), s. 4-5
 91. BDF Výchova spolupracovníkov diakonie sympózium 15 rokov činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, 24. november 2006 / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 131, č. 3 (2007), s. 17-20
 92. BDF Poznáme dôvody našej radosti, tešme sa spolu v Pánovi! / Július Filo
  In: Cestou svetla. - Roč. 28, č. 6 (2017), s. 5
 93. BDF Život v rodine luteránskych cirkví / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 15 (2007), s. 7-9
 94. BDF Teológia "po americky" / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 13-14 (2007), s. 26-27
 95. BDF Oslobodená poslušnosť / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 15, č. 143-144 (2007), s. 51
 96. BDF Skúšky a pokušenia v slobode i totalite / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 15, č. 145 (2007), s. 53
 97. BDF O predbiehaní doby / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 142 (2006), s. 55
 98. BDF Spolupráca "odlúčených" / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 140-141 (2006), s. 45
 99. BDF O kultúre nadrozmernej dobroty / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 120 (2005), s. 42
 100. BDF Ethos chudoby a prosperity / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 130 (2005), s. 60
 101. BDF Misijná stratégia apoštola Pavla / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 5 (2009), s.3
 102. BDF Výrečné mlčanie / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 129 (2005), s. 40
 103. BDF Celá diakonia vychádza z oltára / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 29-30 (2008), s. 26-27
 104. BDF V službe zmierenia / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 128 (2005), s. 54
 105. BDF Kvalita našej identity v čase zmien / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 21, č. 25-26 (2008), s. 3
 106. BDF Úcta voči darcom života / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 126-127 (2005), s. 54
 107. BDF Krivka starostlivosti / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 123 (2005), s. 68
 108. BDF Diakonia nepozná hranice / Július Filo
  In: Evanjelický východ. - Roč. 5, č. 6 (2014), s. 22-23
 109. BDF O budúcnosti dvoch súrodencov: národnosť a viera / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 118 (2004), s. 37
 110. BDF Rozmery pozitívnej diskriminácie / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 115 (2004), s. 65
 111. BDF Čo urobím so strachom z nového? / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 111 (2004), s. 50
 112. BDF Slovensko potrebuje vnútornú integráciu / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 17, č. 4-5 (2004), s. 3
 113. BDF Rázus ako služobník spoločnosti / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 20, č. 27-28 (2007), s. 3
 114. BDF O tom ako sa učíme "čítať" hodnotu politických rozhodnutí / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 15, č. 149-150 (2007), s. 63
 115. BDF Nedajme sa rozhádať, buďme "slobody hodní" / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 18, č. 37-38 (2007), s. 1, 9
 116. BDF Namíbia, krajina, kde evanjelici nemyslia iba na seba / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 36 (2007), s. 8-9
 117. BDF V službe adventných znakov / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 106, č. 15(2016), s. 26
 118. BDF Chráňme si spoločné duchovné a národné dejiny / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy. Roč. 110(121), č. 8 (1997), s. 62-63
 119. BDF Diakonia na Slovensku v perspektíve obnovy cirkvi potrebuje službu sestier / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 111(122), č. 7 (1998), s. 101-104
 120. BDF Správa predsedníctva cirkvi (časť z perspektívy generálneho biskupa) / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 114(125), č. 1 (2001), s. 3-6
 121. BDF Nehovor: Som primladý ... (Curitiba 1990) / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 103(114), č. 3 (1990), s. 36-38
 122. BDF Zomknime sa okolo Pána! / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 108(119), č. 2 (1995), s. 19-20
 123. BDF Služby Božie cez médiá v čase ekumenizmu a obnovy cirkvi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 109(120), č. 5 (1996), s. 70-72
 124. BDF Výzva Veľkého Jubilea / Július Filo
  In: Slovensko. - Roč. 23, č. 3-4 (1999), s. 3-5
 125. BDF Slovo o ceste, pravde a živote v našej dobe Prakticko-teologické poznámky k zbierke kázní Emila Boleslava Lukáča: Kam ho položili? / Július Filo
  In: Tvorba T. - Roč. 10(19), č. 1-2 (2000), s. 9
 126. BDF Naša Agenda je v súlade s liturgickou tradíciou, učením a misijnými cieľmi našej cirkvi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 111(122), č. 5 (1998) s. 73-74
 127. BDF Prepusť, pane / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 2 (1999), s. 19-20
 128. BDF Ja sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 8 (1999), s. 115-116
 129. BDF Ježiš Kristus chce svojim Duchom budovať našu cirkev (R 15,1-7) / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 1 (2002), s. 3
 130. BDF Pastorálna služba cirkevného zboru / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 115(126), č. 3 (2002), s. 41-42
 131. BDF K problému spolupráce či odluky / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 139, č. 7-8 (2015), s. 11-15
 132. BDF Vďaka za oslobodzujúce evanjelium (1Tes 1, 2-7) / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 139, č. 6 (2015), s. 2-4
 133. BDF Ochrana života a zápas o prežitie / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 136-137 (2006), s. 42
 134. BDF Trblietanie objavu Feničanov / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 134 (2006), s. 61
 135. BDF Práva svedomia možno zaistiť len spoločne / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 133 (2006), s. 67
 136. BDF "Sloboda a vzdelanosť sa ruka v ruke vedú..." / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 14, č. 131-132 (2006), s. 50
 137. BDF Vlastenectvo v duchovnej kultúre reflexie nad svedectvom J. M. Hurbana a J. Kollára / Július Filo
  In: Literárny (dvoj)týždenník. - Roč. 23, č. 3-4 (2010), s. 9
 138. BED Dôrazy dekanského pôsobenia v štud. roku 1993/4 a zriadenie budovy fakulty v roku 1999 / Július Filo
  In: 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku. - ISBN 978-80-88827-36-8. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 47-56
 139. BED Sloboda a kresťanské hodnoty spoločenský a duchovný rozmer slobody vo vzťahu ku kresťanským hodnotám / Július Filo
  In: Identita v čase zmien - hodnoty, ktoré nás nesú. - ISBN 978-80-7165-697-5. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 58-69
 140. BEE Europa eine Seele geben - Fenster Slowakei / Július Filo
  In: Lutherische Kirche in der Welt : Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes, Folge 51. - ISBN 3-87513-141-X. - Erlangen : Martin Luther Verlag, 2004. - S. 135-139
 141. BEE Inštalačný príhovor biskupa ECAV na Slovensku doc. Dr. Júliusa Filu / Július Filo
  In: Ročenka Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v SR Juhoslávii, Roč. 46. - Báčsky Petrovec : Biskupský úrad Slovenskej evanjelickej a. v. cirkv v SR Juhoslávii s prílohou kalendára na rok 2003, 2002. - S. 5-9
 142. BEE Opening remarks / Július Filo
  In: Asian Lutheran Youth Gathering - Report. - Geneva : Lutheran World Federation, 1987. - S. 7-14
 143. BEE Opening remarks / Július Filo
  In: Youth Work in Africa - an Instrument of God´s Mission. - Geneva : Lutheran World Federation, 1988. - S. 4-7
 144. BEE Lebenskraft für Europa aus dem Evangelium - eine lutherische Perspektive aus der Slowakei / Július Filo
  In: Unterwegs nach Europa : Perspektiven evangelischer Kirchen. Ein Lesebuch = En route towards Europe : perspectives of protestant Churches. A reader. - ISBN 3-87476-374-9. - Frankfurt am Main : Otto Lembeck, 2001. - S. 277-281
 145. BEE Erwartungen der Kirche an die Theologenausbildung / Július Filo
  In: Dokumentation der vierten Konferenz des SOMEF "Theologische Ausbildung an protestantischen Fakultäten Südostmitteleuropas". - Wien : Universität Wien, Evangelisch-theologische Fakultät, 2005. - S. 54-63
 146. BEE Identität und Weltverantwortung - theologisch betrachtet / Július Filo
  In: Identitäten in Zeiten des Umbruchs. - Düsseldorf : Gesselschaft für Interkulturelle Seelsorge und Beratung, 2009. - S. 13-14
 147. BEF Božia milosť uspôsobuje / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2006. - ISBN 80-7140-258-3. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2005. - S. 72-77
 148. BEF Využime slobodu pre službu svojmu okoliu / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2003. - ISBN 80-7140-219-2. - Liptovský Mikuláš Tranoscius, 2002. - S. 49-55
 149. BEF Vplyv teologických cieľov na obsah a formu evanjelických a.v. služieb Božích / Július Filo
  In: Reformacia a cirkevná hudba. - ISBN 978-80-972835-7-5. - Bratislava : Bratislavský senorát ECAV na Slovensku, 2017. - S. 53-60
 150. BEF Zivilgesellschaft und ihre Bedeutung aus der Sicht der Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei / Július Filo
  In: Das vereinigte Europa braucht die christlichen Kirchen. - ISBN 80-88903-67-X. - Kežmarok : ViViT, [2003]. - S. 21-27
 151. BEF Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Ekumenický profil / Július Filo ... [et al.]
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-85183-93-5. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 30
 152. BEF Evanjeliové možnosti a problematika pohrebnej kázne / Július Filo
  In: Pohľady do neba. - ISBN 80-7165-467-1. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004. - S. 273-283
 153. BEF Naša evanjelická viera na prahu nového času Teologická perspektíva viery od reformačných východísk po nový rok nového tisícročia / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2001. - ISBN 80-7140-200-01. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2000. - S. 29-34
 154. BEF V Kristovi sme povolaní ku svedectvu Praktickoteologické zhodnotenie výziev 9. Valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1998. - 80-7140-149-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997. - S. 43-49
 155. BEF Oslávme VEĽKÉ jubileum misijne obnovení Teologická výzva ku obnove a misijnej angažovanosti / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1999. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998. - S. 47-51
 156. BEF Kristus nás vyslal do sveta / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1996. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1995. - S. 38-41
 157. BEF Služby Božie pre nás Prijímajme hojnejšie a rozdávajme štedrejšie z darov milosti / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2002. - ISBN 80-7140-106-4. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2001. - S. 106-112
 158. BEF Túžme po pravde o večnom živote / Július Filo
  In: 100 rokov Tranoscia. - ISBN 80-7140-169-2. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998. - S. 15-17
 159. BEF Zodpovednosť kresťanov za prostredie pre život trvalá a aktuálna úloha / Július, Filo
  In: Konferencia o životnom prostredí v Trnavskom samosprávnom kraji. - ISBN 978-80-971395-1-3. - Trnava : Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2013. - S. 109-117
 160. BEF Kresťanská rodina je živnou pôdou viery / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2000. - 80-7140-183-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1999. - S. 111-117
 161. BEF Národnosť a viera v osobnom a spoločenskom rozmere / Július Filo
  In: V zrkadle času. - ISBN 978-80-970630-1-6. - Modra : Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, 2010. - S. 267-268
 162. DAI Život a smrť v helenizme a Novej zmluve / Július Filo
  Bratislava : [s.n.], 1980
 163. EDI Martin Kováč: Štúrovci, ako ste ich nepoznali / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 12 (2012), s. 25
 164. EDI Publikácia, ktorá hodnotí Kvačalov prínos / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 18 (2006), s. 13
 165. EDJ Prof. Karl W. Schwarz sa dožíva šesťdesiatych narodenín / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 7-8 (2012), s. 45-46
 166. EDJ Curriculum vitae / Július Filo
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 4-6
 167. EDJ V službe prípravy svätých na dielo služby / Július Filo
  In: V službe obnovy : vedecký zborník pri príležitosti šesťdesiatych narodenín Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Fila. - ISBN 978-80-88827-37-5. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 7-9
 168. EDJ Cudzie smie ostať cudzím - Pastorálka medzi kultúrami ako vnímanie rozdielu Implikácie pre integráciu a zamestnanie cudzincov v Bratislavskom kraji / Helmut Weiss ; prekl. Július Filo
  In: Testimonia theologica. - Roč. 2, č. 1 (2008), [nestránkované, rozsah 6 s.]
 169. EDJ 100. výročie narodenia E. B. Lukáča / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 113(124), č. 7 (2000), s. 98-100
 170. EDJ Pomôžte vybudovať našu bohosloveckú fakultu / Július Filo
  In: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1995. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1994. - S. 64-68
 171. FAI Identita v čase zmien, hodnoty, ktoré nás nesú / zost. Július Filo
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008
 172. FAI Teológia evanjelických služieb Božích : Zborník z teologickej konferencie ECAV. / zost. Július Filo
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008
 173. FAI Jozef Miloslav Hurban, evanjelický teológ a národovec / zost. Július Filo
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008
 174. FAI Spolu s Rómami vytvárať plnohodnotný život /
  Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2015
 175. FAI Christian world community - and the cold war : international research conference in Bratislava on 5 - 8 September 2011. / Július Filo editor
  Bratislava : Evangelical theological faculty of the Comenius University in Bratislava, 2012
 176. FAI Viditeľné slovo / zost. Július Filo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1998
 177. FAI Sinti und Roma unter uns in Europa / Július Filo [et al.]
  Eisenstadt : E. Weber Verlag GmBH, 2015
 178. GHG Hľadanie podoby Kristovho tela / Július Filo
 179. GHG Človek v Božom svete / Július Filo
 180. GII Výzva k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2005 / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 2 (2005), s. 4
 181. GII Nový študijný odbor fakulty / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 4 (2005), s. 3
 182. GII Hovorili mu "Boží atlét..." / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 15 (2005), s. 5
 183. GII Ekumenické či konfesijné? / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 16 (2005), s. 12
 184. GII Misia a médiá / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 18 (2005), s. 4
 185. GII Návrat k Slovu Kristovmu je znakom pokánia / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 32 (2005), s. 4
 186. GII Hovorilo sa o kazateľskej tvorbe / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 39 (2005), s. 4
 187. GII Vedia o svojich evanjelických koreňoch / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 40 (2005), s. 4
 188. GII Sprevádzanie jeseňou / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 40 (2005), s. 9
 189. GII Balzam na staré rany / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 41 (2005), s. 13
 190. GII Nedajme sa rozhádať, buďme hodní slobody... / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 43 (2005), s. 4
 191. GII Príklady diakonickej služby priťahujú / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 19 (2007), s. 8-9
 192. GII Vzdelávanie špecializovaných pracovníkov / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 7 (2007), s. 3
 193. GII Charitatívne vzdelávanie Možnosť pre prežívanie ekumenickej jednoty / Július Filo
  In: Zrno. - Roč. 18, č. 8 (2007), s. 11
 194. GII Reformácia nás upozorňuje / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 45 (2002), s. 8
 195. GII Diakonické vzdelávanie na EBF UK - nová možnosť pre posilnenie Božej misie / Július Filo
  In: Diakonia.sk. - Roč. 2, č. 1 (2007), s. 2-3
 196. GII Európa potrebuje kultúru milosrdenstva K desiatemu výročiu evanjelickej partnerskej pomoci / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 48 (2002), s. 4
 197. GII Spomienky syna na otca a syna - biskupa na otca - biskupa / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 131, č. 1-2 (2007), s. 29-30
 198. GII Najskôr farár, potom zborový dom a ... / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - ISSN 0139-6768. - Roč. 92, č. 49 (2002), s. 4
 199. GII Minirozhovor exkluzívny rozhovor pre čitateľov EPST poskytol generálny tajomník SLZ - Dr. Ishmael Noko / účast. interv. Ishmael Noko ; aut. interv. Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 97, č. 15 (2007), s. 8
 200. GII Výzva k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov v dňoch 18. - 25. januára 2003 / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 51-52 (2002), s. 24
 201. GII Preskupovať dary na spoločný osoh Slovensko a naša evanjelická cirkev potrebujú svoju "vnútornú integračnú agendu" - hovorí generálny biskup J. Filo / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 93, č. 1 (2003), s. 1,8-9
 202. GII Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2002 / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 93, č. 1 (2003), s. 4
 203. GII Svetový luteranizmus podporuje misiu cirkví Reflexia / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 98, č. 27 (2008), s. 5
 204. GII Kurzy v anglickom jazyku / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 99, č. 12 (2009), s.4
 205. GII Riskovať dušu... / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 124-125 (2005), s. 58
 206. GII Hľadá sa človek... / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 122 (2005), s. 56
 207. GII Matica slovenská v službe národného dospievania / Július Filo
  In: Slovenské národné noviny. - Roč. 29, č. 41 (2014), s. 1-2
 208. GII O prežívaní radosti / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 13, č. 121 (2005), s. 46
 209. GII Neochvejný zástanca národa Cyril Daxner si zaslúži našu úctu a obdiv / Július Filo
  In: Slovenské národné noviny. - Roč. 29, č. 45 (2014), s. 10
 210. GII Leto sa nekončí, kým... nezazvoní zvonček!? / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 116 (2004), s. 54
 211. GII Lúče veľkonočného rána / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 113 (2004), s. 50
 212. GII O aktívnom čakaní a dare trpezlivosti / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 119 (2004), s. 69
 213. GII O ovocí a úrode / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 117 (2004), s. 46
 214. GII Život v očakávaní prichádzajúceho / Július Filo
  In: Parlamentný kuriér. - Roč. 12, č. 114 (2004), s. 49
 215. GII Józua 1,1-9 / Július Filo
  In: Tesnou bránou 2006. - ISBN 80-88903-72-6. - Kežmarok : Vivit, [2005]. - S. 7
 216. GII Odišiel prof. Pavel Filipi / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 140, č. 1-2 (2016), s. 43-44
 217. GII Ciele a nástroje duchovnej obnovy / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 14 (2000), s. 8-9
 218. GII Evanjelická cirkev v procese misijnej transformácie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 20 (2000), s. 11
 219. GII Svetový luteranizmus očakáva budúcnosť s nádejou Vo fínskom meste Turku sa 14.-21. júna t. r. konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 27 (2000), s. 5
 220. GII Spoločné vyhlásenie k problému eutanázie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 28 (2000), s. 1, 3
 221. GII Naša cirkev chce účinnejšie slúžiť Slovákom v zahraničí / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 28 (2000), s. 3
 222. GII Viera dáva národnej identite novú kvalitu / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 29 (2000), s. 5
 223. GII Spoločné zasadnutie partnerských synod / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 30 (2000), s. 1-2
 224. GII Čo by ste v cirkvi chceli zmeniť a čo ponechať? / Imrich Lukáč...[et al.] ; pripravil Ondrej Prostredník
  In: Cirkevné listy. - Roč. 137, č. 1-2 (2013), s. 4-18
 225. GII Budúcnosť závisí od našej schopnosti spolupracovať / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 90, č. 34 (2000), s. 4
 226. GII Mládež rozvíja rodinné vzťahy v SLZ / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 103(114), č. 4 (1990), s. 52-54
 227. GII Povolaní ku svedectvu Ako sa pripravuje svetová rodina evanjelikov na ďalšie zhromaždenie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 86, č. 48 (1996), s. 380
 228. GII Dvojitá misijná stratégia Ekumenické otázky v centre pozornosti nemeckých evanjelikov / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 86, č. 46 (1996), s. 364
 229. GII Obnova cirkevného zboru - cieľ vnútornej misie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 87, č. 7 (1997), s. 3
 230. GII Synoda v službe ďalšieho rozvoja našej cirkvi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 87, č. 26 (1997), s. 3
 231. GII Oslávime 50. výročie založenia Svetového luteránskeho zvazu V Kristovi povolaní ku svedectvu / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 87, č. 26 (1997), s. 7
 232. GII Rada - Nové riadiace fórum Svetového luteránskeho zväzu / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 103(114), č. 4 (1990), s. 63-64
 233. GII Krok k obnove cirkvi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 86, č. 2 (1996), s. 12
 234. GII Trojročný poriadok čítania biblických textov Nie samým chlebom bude človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. (Mt 4,4) / Július Filo, Boris Mišina
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 91, č. 49 (2001), s. 1
 235. GII Stanovisko k problému klonovania človeka / Július Filo, František Tondra
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 91, č. 49 (2001), s. 1
 236. GII Čo nám chýba? / Július Filo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 112(123), č. 4 (1999), s. 51-52
 237. GII EBF UK otvára novú možnosť pre štúdium / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 7 (2002), s. 3
 238. GII Zúfalý zápas o pokoj v Svätej zemi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 26 (2002), s. 6
 239. GII Rodina - duchovný dom cirkvi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 26 (2002), s. 1,8,9,14
 240. GII Cirkvi chcú dať Európe pravé hodnoty / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 92, č. 27 (2002), s. 4
 241. GII Nový začiatok / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 1 (2006), s. 1
 242. GII Boh dáva odvahu k záväznej láske / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 1 (2006), s. 11
 243. GII Kus horúceho "Slovenska" uprostred Austrálie / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 8 (2006), s. 4-5
 244. GII Vianoce odhaľujú a zvyšujú teplotu vzťahov / Július Filo
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 31, č. 2 (2009/10), s. 4-5
 245. GII Pestovanie kultúry milosrdenstva / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 95, č. 17 (2005), s. 7-8
 246. GII Kórea sa zaujíma aj o duchovné investície / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 20 (2006), s. 4
 247. GII Aj pri jednom kandidátovi platí demokratická možnosť voľby / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 27 (2006), s. 3
 248. GII Luteráni a reformovaní hľadajú užšie spoločenstvo / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 31 (2006), s. 7
 249. GII Poďakovali za veľkú osobnosť našej cirkvi / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 34 (2006), s. 4
 250. GII Fico vyzval cirkvi k splolupráci / Július Filo
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 96, č. 38 (2006), s. 1-2
 251. GII Profesorovi ThDr. Jurajovi Bándymu k vzácnemu jubileu / Július Filo
  In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - ISBN 978-80-223-2893-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 7-8