Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výstava "Ora et labora"

EBF UK srdečne pozýva všetkých záujemcov do sveta stredovekých kláštorov na území dnešného Slovenska. 

Výstava "Ora et labora" (Modli sa a pracuj) poskytuje návštevníkom prehľadné poznatky a základnú dokumentáciu kláštorného života týkajúceho sa obdobia medzi 11. až 16. stor., počas ktorého bolo na našom území založených viac ako sto kláštorov. Medzi kláštorné rády a rehoľné spoločenstvá nachádzajúce sa na našom území patria napr: benediktíni, cisterciáni, dominikáni, františkáni, kartuziáni, etc.

Výstava o stredovekých kláštoroch sa zámerne koná aj na akademickej pôde, nakoľko učenosť prameniaca v kláštornom živote súvisí s rozvojom neskoršieho univerzitného vzdelania. 

Putovná výstava "Ora et labora" je zabezpečená vďaka spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a PhDr. Rastislavom Kožiakom, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Za ochotu a pomoc pri sprostredkovaní výstavy Vám aj touto formou srdečne ďakujeme.

Výstava sa konala počas medzinárodnej vedeckej konferencie "Poetry and Theology" v rámci projektu APVV-16-0330.

 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty