Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študenti - stáž (SMT)

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností.


Dodatočná výzva na mobilitu stáž v 2018/2019

Referát pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje dodatočnú výzvu na stážové pobyty cez program Erasmus+ v akademickom roku 2018/2019.

Podmienky dodatočnej výzvy:

NEPLATÍ pre študentov prvého ročníka na bakalárskom stupni prihlásiť sa môžu aj študenti externej formy štúdia prihlasovanie na mobilitu stáž prostredníctvom vyplnenej prihlášky (viď fakultný web) odovzdanej na fakulte do 30.04.2019 ostatné podmienky nájdete na webe: STÁŽ alebo u svojho fakultného referenta.

Výberové kritériá pre uchádzačov v programe Erasmus+

Kritériá výberu

Študijné výsledky

Vážený študijný priemer v predchádzajúcom roku štúdia (študenti 1. ročníka na bakalárskom stupni vážený študijný priemer v prvom semestri. U doktorandov sa toto kritérium posudzuje individuálne a prihliada sa na odporúčanie školiteľa)

1,0-1,2

 

50b

1,21-1,4

40b

1,41-1,6

30b

1,61-1,80

20b

1,81-2,00

10b

2,01 a viac

0b

Motivačný list

(predstavenie motivácie študenta na štúdium v zahraničí, študijné zámery, resp. predpokladaný obsah stáže)

 

30b

Aktivity študenta na EBF UK a UK a v iných inštitúciách a organizáciách

 

(členstvo v grémiách EBF UK, UK alebo TD pri EBF UK, reprezentácia fakulty a univerzity, činnosť pre katedry alebo inštitúty, dobrovoľnícka práca v cirkvi, cirkevných, charitatívnych alebo občianskych organizáciách a pod.)

 

20b

Jazykové kompetencie pre štúdium v zvolenej krajine (v prípade ČR sa nevyžaduje)

 

B1

20

 

B2

30

 

C1

40

 

C2

50

Štruktúrovaný životopis

 

 

Bez bodovania

 

 

 

 

 

Uchádzač o študentskú mobilitu musí vo výberovom konaní získať minimálne 50% z celkového počtu bodov.

Kritériá boli schválené vedením EBF UK dňa 23. októbra 2013.

Podanie prihlášky a informácia o fakultnom výberovom konaní

Milí študenti,
cez projekt ERASMUS+ je možné absolvovať okrem mobility štúdium aj mobilitu stáž. Minimálna dĺžka Erasmus+ stáže sú 2 mesiace Celková mobilita v oboch formách nesmie presiahnuť spolu 12 mesiacov.

Príklad 1:    

Ak ste  absolvovali mobilitu v trvaní 5 mesiacov, máte nárok ísť na ďalšiu mobilitu štúdium v trvaní 5 mesiacov alebo na stáž v trvaní 7 mesiacov.

Príklad 2:

Ak ste  absolvovali mobilitu v trvaní 5 mesiacov, plánujete ísť na ďalšiu mobilitu štúdium v trvaní 5 mesiacov, môžete ešte absolvovať stáž v trvaní 2 mesiacov.


Prvý krok v prípade záujmu o Erasmus+ stáž je podanie prihlášky prílohami:

- prihláška na stáž – vyplníte, vytlačíte a podpísané podáte na študijnom oddelení

- 2-krát štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku
- 2-krát motivačný list v anglickom jazyku

- 1-krát výpis hodnotení zo všetkých absolvovaných rokov aktuálneho štúdia

 

Deadline na podanie prihlášok je 28. február 2019

Ďalšie dokumenty a doklady sa vybavujú až po úspešnom výberovom konaní.

Viac informácií a ďalší postup: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/