Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úradná výveska

Výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta docent na Katedre Starej zmluvy EBF UK

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta docent na Katedre Starej zmluvy.

Predpoklady výkonu práce:

‒ vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore evanjelická teológia

‒ akademický titul PhD., alebo ThDr. získaný pred rokom 1997 v odbore evanjelická teológia

‒ vedecko-pedagogický titul docent v odbore evanjelická teológia

‒ publikačná činnosť v odbore

‒ znalosť svetového jazyka slovom aj písmom

‒ kánonická misia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku pre vyučovanie teologických predmetov

‒ bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - (podľa Prílohy č.5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov)

Prihlášky posielajte do: 8. apríla 2019

Forma výberového konania: pohovor

Predpokladaný deň nástupu: 1. mája 2019

Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, dokladmi o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, prehľadom publikačných a vedeckých aktivít a potvrdením o udelení kánonickej misie zasielajte na adresu:

Dekanát EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava I