Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úradná výveska

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Katedre praktickej teológie EBF UK

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava v zastúpení dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., vypisuje v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na zamestnanie vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste odborného asistenta na Katedre praktickej teológie.

Kvalifikačné predpoklady:

‒ vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore 2.1.14 evanjelická teológia

‒ vedecká hodnosť PhD., resp. titul ThDr. získaný pred rokom 1997 v odbore 2.1.14 evanjelická teológia

‒ kanonická misia pre vyučovanie teologických predmetov Evanjelickej cirkvi a.v.

‒ znalosť anglického alebo nemeckého jazyka

‒ občianska a morálna bezúhonnosť

Predpokladaný deň nástupu: 4. 2. 2019

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom, kópiami dokladov o vzdelaní a dosiahnutej vedecko – pedagogickej hodnosti, potvrdením o udelení kanonickej misie, prehľadom pedagogickej činnosti, riešených grantových úloh a publikačnej činnosti, ako i výpisom z registra trestov posielajte do 9. 1. 2019 na adresu:

EBF UK Dekanát, Bartókova 8, 811 02 Bratislava I.

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta samostatného vedeckého pracovníka Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava v zastúpení dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., vypisuje v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta samostatného vedeckého pracovníka Inštitútu kontextuálnej teológie.

Kvalifikačné predpoklady:

‒ vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore 2.1.14 evanjelická teológia

‒ vedecká hodnosť PhD., resp. titul ThDr. získaný pred rokom 1997 v odbore 2.1.14 evanjelická teológia, alebo v príbuznom odbore

‒ kanonická misia pre vyučovanie teologických predmetov Evanjelickej cirkvi a.v. výhodou

‒ znalosť anglického alebo nemeckého jazyka

‒ občianska a morálna bezúhonnosť

Predpokladaný deň nástupu: 4. 2. 2019

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom, kópiami dokladov o vzdelaní a dosiahnutej vedecko – pedagogickej hodnosti, prehľadom pedagogickej činnosti, riešených grantových úloh a publikačnej činnosti, ako i výpisom z registra trestov posielajte do 9. 1. 2019 na adresu:

EBF UK Dekanát, Bartókova 8, 811 02 Bratislava I.

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Katedre cirkevných dejín EBF UK

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava v zastúpení dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., vypisuje v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na zamestnanie vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste odborného asistenta na Katedre cirkevných dejín.

Kvalifikačné predpoklady:

‒ vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore 2.1.14 evanjelická teológia

‒ vedecká hodnosť PhD., resp. titul ThDr. získaný pred rokom 1997 v odbore 2.1.14 evanjelická teológia

‒ kanonická misia pre vyučovanie teologických predmetov Evanjelickej cirkvi a.v.

‒ znalosť anglického alebo nemeckého jazyka

‒ občianska a morálna bezúhonnosť

Predpokladaný deň nástupu: 1. 2. 2019

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom, kópiami dokladov o vzdelaní a dosiahnutej vedecko – pedagogickej hodnosti, potvrdením o udelení kanonickej misie, prehľadom pedagogickej činnosti, riešených grantových úloh a publikačnej činnosti, ako i výpisom z registra trestov posielajte do 7. 1. 2019 na adresu:

EBF UK Dekanát, Bartókova 8, 811 02 Bratislava I.