Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úradná výveska

Výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta docent na Katedre praktickej teológie

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta:

docent na Katedre praktickej teológie

Predpoklady výkonu práce:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore evanjelická teológia

- akademický titul  PhD., alebo ThDr. získaný pred rokom 1997 v odbore evanjelická teológia

- vedecko-pedagogický titul docent v odbore evanjelická teológia, alebo v príbuznom odbore

- publikačná činnosť v odbore

- znalosť svetového jazyka slovom aj písmom

- kánonická misia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku pre vyučovanie teologických  

  predmetov

- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -  (podľa Osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl)

Prihlášky: posielajte do 31. júla 2018

Forma výberového konania: pohovor

Predpokladaný deň nástupu: 1. september  2018 

Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, dokladmi o vzdelaní a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, prehľadom publikačných a vedeckých aktivít a potvrdením o udelení kánonickej misie zasielajte na adresu:

Dekanát EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava 1 

V Bratislave, 13.7. 2018

                                                                                                                             Mgr. Milan Jurík, PhD.

              dekan fakulty