Vedecká rada EBF UK

Predseda:

Mgr. Milan Jurík, PhD., poverený výkonom funkcie dekana

 

Členovia:

prof. ThDr. Juraj Bándy

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo

doc. Mgr. František Ábel, PhD.

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.

doc. Ľubomír Batka, Dr. theol.

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

Mgr. Marek Neština, PhD.

 

Odborníci z praxe:

Ing. Mgr. Ján Gasper, MBA.

doc. Ing. Helena Schurmann, PhD.

doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.

PhDr. Eva Kowalská, DrSc.