Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

 1. ABD J. M. Hurban – zakladateľ slovenskej luteránskej neoortodoxie / Radoslav Hanus
  In: Jozef Miloslav Hurban - Osobnosť v spoločnosti a reflexii. - ISBN 978-80-224-1607-8. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. - S. 110-126 [1,40 AH]
 2. AED Exkurz do dejín rozvoja evanjelického teologického vysokoškolského vzdelávania v Uhorsku a prvej ČSR / Radoslav Hanus
  In: Chokma : zborník pri príležitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja Bándyho. - ISBN 978-80-223-2893-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 185-197 [1,28 AH]
 3. AED Závery synody v Ružomberku na pozadí zápasu medzi ortodoxiou a pietizmom / Radoslav Hanus
  In: V službe kultúrnosti a humanity : zborník pri príležitosti osemdesiatych narodenín prof. PhDr. Milana Hamadu, DrSc.. - ISBN 978-80-89019-26-7. - Bratislava : Communio Minerva, 2014. - S. 124-131
 4. AED O cirkvi všeobecnej kresťanskej ekleziológia podľa J.M. Hurbana / Radoslav Hanus
  In: V službe evanjelia : vedecký zborník vydaný pri príležitosti päťdesiatych narodenín PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD.. - ISBN 978-80-7140-424-8. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2013. - S. 90-97
 5. AFD Dejiny SEBF/EBF UK v rokoch 1945-1999 / Radoslav Hanus
  In: 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku. - ISBN 978-80-88827-36-8. - Bratislava : EBF UK, 2010. - S. 26-35
 6. AFD Teologické a historické príčiny smerujúce k reformačnému pohybu v Európe / Radoslav Hanus
  In: Lutherova teológia a súčasnosť. - ISBN 978-80-7140-445-3. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2014. - S. 10-21
 7. AFD Niekoľko poznámok k vývinu politicko-filozofického myslenia Ľudovíta Štúra v myslení Marcela Martinkoviča a Pavla Krištofa / Radoslav Hanus
  In: Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ. - ISBN 978-80-7140-468-2. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2014. - S. 85-92
 8. AFD J. M. Hurban - konfesijný luteránsky teológ a politik / Radoslav Hanus
  In: Jozef Miloslav Hurban : prínos pre cirkev a národ. - ISBN 978-80-7140-516-0. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017. - S. 24-47
 9. AFD Štruktúra a hlavné dôrazy spisu J. M. Hurbana Únia / Radoslav Hanus
  In: Jozef Miloslav Hurban - evanjelický teológ a národovec. - ISBN 978-80-7165-696-8. - Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. - S. 67-75
 10. BDF Nemecká reformácia dôsledok kríz / Radoslav Hanus
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 103, č. 43-44 (2013), s. 8-9
 11. BDF Martin Luther poslušný rebel a reformátor cirkvi / Radoslav Hanus
  In: Historická revue. - Roč. 25, č. 4 (2014), s. 54-59
 12. BDF Reformácia na Slovensku nástup a jej šírenie v 16. storočí / Radoslav Hanus
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 12 (2012), s. 69-72
 13. BDF Nemecká reformácia / Radoslav Hanus
  In: Historická revue. - Roč. 23, č. 12 (2012), s. 58-63
 14. DAI Jozef Miloslav Hurban ako predstaviteľ evanjelickej ortodoxie na Slovensku / Radoslav Hanus ; školiteľ Eva Tkáčiková
  Bratislava : [s.n.], 2009
 15. EDI D. Hajko et al. – Július Madarás : Kazateľ, humanista, človek / Radoslav Hanus
  In: Testimonia theologica [elektronický zdroj]. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 197-199 [online]
 16. EDJ Vývoj fakulty od jej vzniku / Ondrej Prostredník
  In: Univerzita Komenského. 90 rokov vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku. - ISBN 978-80-223-2658-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 174-181
 17. GII Tajomstvá Bardejovského katechizmu / Radoslav Hanus
  In: Evanjelický teológ. - Roč. 32, č. 1 (2010/11), s. 23
 18. GII Ochrana kultúrneho dedičstva ECAV na Slovensku zaradená do učebných osnov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave / Radoslav Hanus, Zora Bakošová
  In: Evanjelický posol spod Tatier. - Roč. 100, č. 1 (2010), s. 6