Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre vedu zahr. a rozvoj
prodekan
Publikačná činnosť