Motivačné štipendium

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech počnúc 2. rokom bakalárskeho, magisterského a spojeného magisterského štúdia

Podľa § 96a ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 7 ods. 1 Vnútorný predpis č. 9/2013 schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Štipendijný poriadok UK v Bratislave (ďalej len „štipendijný poriadok UK“), dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave priznáva motivačné štipendium za aktuálny akademický rok študentom EBF UK na základe vyhodnotenia plnenia študijných povinností v študijnom programe za predchádzajúci akademický.

V zmysle platného štipendijného poriadku  UK kritériami pre udelenie štipendia

(za predchádzajúci akademický rok) sú:

  • úspešné absolvovanie všetkých zapísaných predmetov s hodnotením A-E a
  • zisk minimálne 54 kreditov v predchádzajúcom akademickom roku v dennej forme štúdia alebo
  • zisk minimálne 42 kreditov v predchádzajúcom akademickom roku v externej forme štúdia,
  • lepší dosiahnutý vážený študijný priemer,
  • celkový vyšší počet naakumulovaných kreditov,
  • celkový nižší počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetov.


 

 

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech pre 1. rok bakalárskeho, a spojeného magisterského štúdia

Podľa § 96a ods. 1 písm. b)  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 7 ods. 2 platného štipendijného poriadku UK priznáva dekan motivačné štipendium na Univerzite Komenského v Bratislave, Evanjelickej bohosloveckej fakulte za vynikajúce  plnenie študijných povinností v predchádzajúcej časti akademického roka. Dekan priznáva štipendium študentovi, ktorý primerane spĺňa podmienky podľa čl.8 ods. 2 platného štipendijného poriadku. Štipendium sa priznáva v prvej polovici letného semestra príslušného akademického roka.


Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium v akademickom roku 2017/2018 za predchádzajúce obdobie štúdia.

Motivačné štipendium sa bude poukazovať na účet. V prípade, že študent  zmenil banku, je potrebné číslo účtu a kód banky zdokladovať fotokópiou preukaznej kartičky s menom a priezviskom.