Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky

Implementácia komplexnej akreditácie, vrátane modifikácie štátnej skúšky

Vážení študenti,

v roku 2015 prebehla komplexná akreditácia všetkých študijných programov uskutočňovaných na Univerzite Komenského, ktorá priniesla aj niekoľko zásadných zmien týkajúcich sa štruktúry jednotlivých študijných programov s nutnosťou ich implementácie do systému štúdia.

1/ Podľa študijných plánov reakreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programov budú študovať študenti, ktorí sa v akademickom roku 2015/2016 zapísali:

o   do prvého až šiesteho semestra v spojenom študijnom programe evanjelická teológia.

o   do prvého roka štúdia bakalárskeho študijného programu evanjelická teológia
so zameraním na sociálnu pomoc (denná forma)

o   ostatní študenti študujúci vo všetkých študijných programoch doštudujú podľa starej štruktúry študijných programov, okrem modifikovaných podmienok stanovených pre ukončenie štúdia.

2/ Opakovaný zápis a absolvovanie predmetu, ktorý sa už nerealizuje odporúčame riešiť v súčinnosti s príslušnou katedrou a prodekanom pre vzdelávaciu činnosť (predmet, ktorý sa v danom akademickom roku neotvára z dôvodu reakreditácie študijného programu, študent absolvuje vo forme príbuzného kurzu z nového študijného plánu, ktorý je obsahovým ekvivalentom pôvodného predmetu).

3/ Zmena podmienok upravujúcich vykonanie štátnej skúšky: štátnu skúšku môže študent vykonať, ak získal minimálne toľko kreditov, aby po získaní kreditov za štátnu skúšku mal počet kreditov potrebný na riadne ukončenie štúdia (v bakalárskych programoch 180 kreditov, v magisterských programoch 120 kreditov a v spojenom magisterskom študijnom programe 300 kreditov).

4/ V súlade s ustanoveniami platného zákona o vysokých školách a s účinnosťou od akademického roka 2015/2016 získava študent za každý úspešne absolvovaný predmet štátnej skúšky kredity, ktoré sa započítavajú do celkového počtu kreditov potrebných na riadne ukončenie štúdia. Bližšie informácie o jednotlivých predmetoch štátnej skúšky a ich kreditovej dotácii nájdete v AIS2, ako i na webovom portáli fakulty.

5/ V akademickom roku 2015/2016 sa vo všetkých stupňoch štúdia ruší predmet Záverečná práca. Pôvodný predmet Záverečná práca bude tvoriť spolu s obhajobou záverečnej práce jeden predmet štátnej skúšky: v magisterskom a spojenom magisterskom študijnom programe to bude predmet „Obhajoba diplomovej práce“, v bakalárskych študijných programoch „Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce“.

6/ Vo všetkých študijných programoch v bakalárskom stupni štúdia sa v akademickom roku 2015/2016 mení koncepcia štátnej skúšky. Jediným predmetom štátnej skúšky bude predmet „Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce“, za ktorej úspešné absolvovanie študent získa 12 kreditov. Podmienkou pripustenia k štátnej skúške je i naďalej absolvovanie predpísaného študijného plánu (t.j. absolvovanie všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov v predpísanej skladbe) a získanie minimálne 168 kreditov za celé obdobie štúdia.

7/ V magisterskom študijnom programe evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci sa v akademickom roku 2015/2016 štruktúra predmetov štátnej skúšky nemení. Bližšie informácie o jednotlivých predmetoch štátnej skúšky nájdete v AIS2 ako i na webovom portáli fakulty. Podmienkou pripustenia k štátnej skúške je absolvovanie predpísaného študijného plánu (t.j. absolvovanie všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov v predpísanej skladbe) a získanie minimálne 94 kreditov za celé obdobie štúdia.

8/ V magisterskom študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii sa v akademickom roku 2015/2016 mení štruktúra predmetov štátnej skúšky. Bližšie informácie o jednotlivých predmetoch štátnej skúšky nájdete v AIS2 ako i na webovom portáli fakulty. Podmienkou pripustenia k štátnej skúške je absolvovanie predpísaného študijného plánu (t.j. absolvovanie všetkých povinných a povinne-voliteľných predmetov v predpísanej skladbe) a získanie minimálne 94 kreditov za celé obdobie štúdia.

 9/ V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia sa v akademickom roku 2015/2016 mení štruktúra predmetov štátnej skúšky. Bližšie informácie o jednotlivých predmetoch štátnej skúšky nájdete v AIS2 ako i na webovom portáli fakulty. Podmienkou pripustenia k štátnej skúške je absolvovanie predpísaného študijného plánu (t.j. absolvovanie všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov v predpísanej skladbe) a získanie minimálne 274 kreditov za celé obdobie štúdia.

 10/ Študenti v nadštandardnej dĺžke štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2015/2016 študovať iba z dôvodu neúspešného absolvovania povinného predmetu „Záverečná práca“, ukončia štúdium podľa pravidiel planých od 1. 9. 2015. Školné vyrubené za nadštandardnú dĺžku štúdia sa v takomto prípade bude posudzovať ako opakovaný zápis predmetu.

11/ Študenti, ktorí opakujú niektorý z predmetov štátnej skúšky, ukončia svoje štúdium podľa pravidiel platných do 31. 8. 2015, včítane skladby predmetov štátnej skúšky.

Štátna skúška - riadny termín

Termín odovzdania záverečnej práce: 22. apríla 2019 (do AISu a 1x pevná väzba + prílohy)

Termín prihlásenia na štátnu skúšku: v AIS 2 do 24. mája 2019

Termín bakalárskej a magisterskej štátnej skúšky: 3. - 20. júna 2019 (ústna časť - zaradenie nájdete koncom mája v AIS2)

Kde: dekanát EBF UK, zasadačka dekana, 1. poschodie č. dverí 268

 

Písomná časť štátnej skúšky (kázeň): 30. mája 2019

Kde: o 8:30 hod. v knižnici EBF UK.

Štátna skúška - opravný termín

Termín odovzdania záverečnej práce: do 22. júla 2019 (AIS2 aj tlačená verzia)

Termín prihlásenia na štátnu skúšku: v AIS2 do 22. júla 2019

Termín bakalárskej a magisterskej štátnej skúšky: 19. – 30. augusta 2019 (zaradenie nájdete koncom začiatkom augusta v AIS2)

Kde: dekanát EBF UK, zasadačka dekana, 1. poschodie č. dverí 268

Prihlasovanie na štátnu skúšku

Na štátnu skúšku sa prihlasuje študent prostredníctvom AIS2. Prihlasuje sa na predmety štátnej skúšky podľa svojho študijného programu. Po ukončení prihlasovania študijné oddelenie zaradí študentov do harmonogramu.

Harmonogram bude následne zverejnený v AIS2.

Všetci študenti, ktorí sa prihlásia na štátnu skúšku sú povinní:

- mať absolvované všetky predmety a zapísané hodnotenia,

- mať odovzdanú záverečnú prácu,

- odovzdať do 24. mája 2019 na študijné oddelenie na kontrolu kompletne vyplnený index,

- pred odovzdaním indexu si skontrolovať v AIS2 získané hodnotenia a v prípade nezrovnalostí obratom kontaktovať študijné oddelenie.

V prípade, že do 24. mája 2019 nebudete mať uzatvorené hodnotenia a odovzdaný index na kontrolu, nebudete zaradení do harmonogramu štátnych skúšok.

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV!

Podľa platného harmonogramu štúdia je augustový termín štátnych skúšok len opravný a náhradný.

Študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia alebo študujú súbežne viac ako jeden študijný program, musia uhradiť školné do dňa začatia štátnej skúšky.     

 

Predmety štátnej skúšky

Obsahová náplň  jednotlivých predmetov štátnej skúšky (okruh otázok) ako i literatúra sú uvedené v informačných listoch príslušných predmetov štátnej skúšky.  Informačné listy sú dostupné v akademickom informačnom systéme AIS2.

 

Študijný program: evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce

  

Študijný program: evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

Obhajoba diplomovej práce

Kresťanská viera v pluralitnej spoločnosti

Manažment sociálnej inštitúcie

Supervízia v kontexte sociálnych služieb

 

Študijný program: evanjelická teológia 

Obhajoba diplomovej práce

Aplikovaná teológia (písomná a ústna časť)

Biblická teológia

Systematická teológia, dejiny kresťanstva a filozofie

 

Študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii – bakalársky program

Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce (obhajoba sa koná na EBF UK alebo PDF UK v závislosti od témy bakalárskej práce)

 

Študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii - magisterský program 

Obhajoba diplomovej práce (obhajoba sa koná na EBF UK alebo PDF UK v závislosti od témy bakalárskej práce)

Biblická a systematická teológia

Praktická teológia

+ predmety štátnej skúšky na PdF UK

Doklady o ukončení štúdia v anglickom jazyku

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 455/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vysokoškolský zákon“), je možné v súlade s novelizovanými ustanoveniami § 68 vysokoškolského zákona vydávať doklady o ukončení štúdia v inom ako štátnom jazyku na základe osobitej žiadosti študenta, ktorá musí byť podaná do riadneho ukončenia štúdia (t.j. najneskôr v deň štátnej skúšky).

Dvojjazyčné (len slovenčina a angličtina) doklady o ukončení štúdia sú na základe žiadosti vydávané bez poplatku.

Dodatočne doklady absolventovi o ukončení štúdia v inom ako štátnom jazyku vydané nebudú!

 

Slávnostná promócia absolventov a prevzatie dokladov o štúdiu

Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia sa uskutoční dňa 11. júla 2019 o 15:00 hod. v Aule UK na Šafárikovom námestí. Zmena programu vyhradená.

Neúčasť na promócii je nutné nahlásiť na študijné oddelenie EBF UK.

V stanovený deň promócií sa prosím dostavte do Auly UK, hodinu pred termínom slávnostnej promócie a samozrejme požiadavkou je, aby ste prišli na túto slávnostnú udalosť v spoločenskom oblečení. Absolventi, ktorí sa nezúčastnia nácviku slávnosti, nebudú môcť byť v stanovenom termíne slávnostne promovaní.

Dress code:

Slávnostná promócia je akademickým obradom a má svoje pravidlá.

Absolventi musia mať slávnostné formálne oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti výnimočnosti promócie. Slávnostné formálne oblečenie je podmienkou účasti na promócii.

Pre absolventov je povinný oblek/nohavice a sako a košeľa s viazankou a zavreté formálne topánky.

Pre absolventky sú to šaty alebo kostým (vhodnejšia je tmavá farba, osobitne na magisterské promócie) a formálne topánky. Vylúčené a nevhodné je oblečenie s odhalenými ramenami, sukne kratšie ako 10 cm nad kolená, hlboké výstrihy, lesklé, alebo priehľadné materiály.

Každý promovaný študent dostane pred promóciou pri zápise do matriky 4 lístky zadarmo a ostatné si môže podľa potreby dokúpiť (cena 1 €/lístok) v deň promócie pred Aulou UK.

Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

V prípade, že sa absolvent nemôže z vážnych dôvodov dostaviť na slávnostnú promóciu doklady si môže prevziať koncom augusta na OŠV RUK v úradných hodinách.

V čase trvania promócií (od 26. júna 2018 – 20. júla 2018) sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú.

Na základe aktuálnej smernice rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb, sú všetci absolventi fakulty povinní najneskôr do 20. decembra príslušného kalendárneho roka si prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Ak si ich absolventi študijných programov neprevezmú, bude vydanie dokladov o absolvovaní štúdia po tomto dátume spoplatnené sumou 10 € za každý, aj začatý mesiac, ktorú zaplatí absolvent do pokladne UK.

<output>ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.</output>