Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Uskutočňuje sa podľa Vnútorného predpisu č. 2/2012 Smernica dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Zásady rigorózneho konania na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,  v súlade § 53 ods. 8 a 9 a § 63  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Absolvent študijného programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie.

Rigoróznou skúškou a rigoróznou prácou uchádzač na základe samostatného štúdia preukazuje, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojiť si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Rigorózne konanie začína po tom, čo dekan fakulty potvrdí uchádzačovi prijatie prihlášky a oznámi mu meno profesora, docenta alebo vedeckého pracovníka, ktorého poveril vedením jeho rigoróznej práce.

Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce absolvent získa akademický titul „doktor teológie“ ThDr.

Rigorózne konanie riadi prodekan pre vzdelávaciu činnosť.


Prihláška na rigorózne konanie

Legislatíva UK

Poplatky za rigorózne konanie