ERASMUS +

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.  

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Program bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, teda o 40 % viac než predchádzajúce programy, ktoré v sebe Erasmus+ spája.

Zmenou oproti LLP Erasmus je, že študenti, ktorí chcú absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na študentské pôžičky. Ďalej poskytne program financovanie aj na nadnárodné partnerstvá medzi univerzitami, materskými, základnými a strednými školami, inštitúciami ďalšieho vzdelávania, podnikmi a neziskovými organizáciami v krajinách programu Erasmus+.

Viac informácií na: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/

Výberové kritériá pre uchádzačov v programe Erasmus+

Kritériá výberu

Študijné výsledky

Vážený študijný priemer v predchádzajúcom roku štúdia (študenti 1. ročníka na bakalárskom stupni vážený študijný priemer v prvom semestri. U doktorandov sa toto kritérium posudzuje individuálne a prihliada sa na odporúčanie školiteľa)

1,0-1,2

 

50b

1,21-1,4

40b

1,41-1,6

30b

1,61-1,80

20b

1,81-2,00

10b

2,01 a viac

0b

Motivačný list

(predstavenie motivácie študenta na štúdium v zahraničí, študijné zámery, resp. predpokladaný obsah stáže)

 

30b

Aktivity študenta na EBF UK a UK a v iných inštitúciách a organizáciách

 

(členstvo v grémiách EBF UK, UK alebo TD pri EBF UK, reprezentácia fakulty a univerzity, činnosť pre katedry alebo inštitúty, dobrovoľnícka práca v cirkvi, cirkevných, charitatívnych alebo občianskych organizáciách a pod.)

 

20b

Jazykové kompetencie pre štúdium v zvolenej krajine (v prípade ČR sa nevyžaduje)

 

B1

20

 

B2

30

 

C1

40

 

C2

50

Štruktúrovaný životopis

 

 

Bez bodovania

 

 

 

 

 

Uchádzač o študentskú mobilitu musí vo výberovom konaní získať minimálne 50% z celkového počtu bodov.

Kritériá boli schválené vedením EBF UK dňa 23. októbra 2013.

Informácia o fakultnom výberovom konaní

Študent so záujmom o zahraničné štúdium alebo stáž v rámci programu Erasmus + si podrobne preštuduje všetky pravidlá programu Erasmus + (Podrobnejšie informácie o programe ERASMUS + nájdete TU.) a informuje sa o schválených inter-inštitucionálnych dohodách, kritériách mobility a o termínoch konkurzov na fakulte. Študent sa tiež oboznámi s podmienkami inštitúcie, na ktorej hodlá uskutočniť štúdium, resp. stáž.

Záujemca vyplní a odovzdá Prihlášku na študentskú mobilitu alebo Prihlášku na stáž s požadovanými prílohami fakultnému koordinátorovi v termíne do 24. februára 2017.

Dekan určí komisiu, ktorá posúdi doručené dokumenty. Komisia po posúdení dokumentov a uskutočnenom výberovom konaní rozhodne o udelení súhlasu/nesúhlasu o študijnom pobyte alebo stáži v rámci programu Erasmus +, rešpektujúc pritom všeobecné zásady EBF UK pre štúdium v zahraničí. Výsledky výberového konania budú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Výberové konania kandidátov sa uskutoční dňa 1. marca 2017 o 13:30 hod. v zasadačke Vedeckej rady EBF UK (budova EBF UK, Bartókova 8, miestnosť č. 268)

Learning Agreement for Studies (Zmluva o štúdiu)

Zoznam aktuálnych inter-inštitucionálnych dohôd

Výsledky výberového konania na študijné pobyty a stáž Erasmus+ 2016/2017